Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.5 released!


Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Mã nguồn theo Chuẩn Công nghiệp của Sun (SISSL)

Người dịch Vietkey Group <linux@vietkey.net>

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép SISSL. Bản dịch này không phải do Sun Microsystem ấn hành, và nó không quy định về mặt pháp lý các điều khoản cho các phần mềm sử dụng giấy phép SISSL -- chỉ có bản tiếng Anh gốc của SISSL mới có thể làm được như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bản dịch này sẽ giúp cho những người nói tiếng Việt hiểu rõ hơn về SISSL.

This is an unofficial translation of the SISSL License into Vietnamese. It was not published by the Sun Microsystem, and does not legally state the distribution terms for software that uses the SISSL--only the original English text of the SISSL does that. However, we hope that this translation will help Vietnamese speakers understand the SISSL better.

Giấy phép Mã nguồn theo Chuẩn Công nghiệp của Sun (SISSL)

1.0 CÁC ĐỊNH NGHĨA

1.1 "Sử dụng thương mại" là việc phân phối hoặc cung cấp bằng một cách nào đó Mã nguồn gốc cho một đối tác thứ ba.

1.2 "Phiên bản được đóng góp" là sự kết hợp của Mã nguồn gốc với Sự cải biến được thực hiện bởi Người đóng góp xác định.

1.3 "Cơ chế Phân phối Điện tử" là một cơ chế nói chung được chấp nhận trong cộng đồng phát triển phần mềm đối với việc chuyển giao dữ liệu điện tử.

1.4 "Có thể thực thi" là Mã nguồn gốc ở một dạng bất kỳ khác mà không phải là Mã nguồn.

1.5 "Nhà phát triển đầu tiên" là cá nhân hay một tập thể được coi là Nhà phát triển đầu tiên trong thông cáo của Mã nguồn được quy định tại phụ lục A.

1.6 "Sản phẩm kết hợp" là sản phẩm kết hợp Mã nguồn gốc hoặc các phần từ nó với mã nguồn không bị chi phối bởi các điều khoản của Giấy phép này.

1.7 "Giấy phép" có nghĩa là tài liệu này.

1.8 "Có thể cấp giấy phép" là có quyền cấp giấy phép, với mức độ cao nhất có thể có, dù ở vào thời điểm đầu tiên cấp giấy phép hay giành được sau đó và có bất kỳ cũng như tất cả các quyền được mô tả ở đây.

1.9 "Chỉnh sửa" là bất kỳ sự thêm vào hoặc xoá bỏ khỏi cấu trúc hoặc cốt lõi của Mã nguồn gốc hay từ bất kỳ Sự cải biến nào trước đó. Chỉnh sửa có thể là:
    A. Bất kỳ sự thêm vào hay xoá bỏ khỏi nội cung của một tập tin chứa Mã nguồn gốc hoặc mã nguồn đã cải biến trước đó. 

    B. Bất kỳ một tập tin mới nào chứa bất kỳ phần nào của Mã gốc hoặc Sự cải biến trước đó.

1.10 "Mã nguồn gốc" là Mã nguồn của mã phần mềm máy tính được mô tả trong thông báo Mã nguồn được yêu cầu tại phụ lục A như là Mã nguồn gốc.

1.11 "Giá trị sáng chế" là bất kỳ giá trị sáng chế nào được sở hữu bây giờ hay sau này, bao gồm nhưng không giới hạn ở cách thức, quá trình và các đòi hỏi công cụ, trong bất kỳ sáng chế nào có thể cấp phép được bởi người cấp.

1.12 "Mã nguồn"
là dạng thường được dùng hơn Mã nguồn gốc để sửa đổi nó, bao gồm tất cả các môđun của nó, cộng với bất kỳ tập tin định nghĩa giao diện nào, hoặc các script được sử dụng để điều khiển việc biên dịch và cài đặt một sản phẩm Có thể thực thi được.

1.13 "Chuẩn" là các tiêu chuẩn được xác định trong phụ lục B.

1.14 "Bạn" (hoặc "Của Bạn") là một cá nhân hay một đơn vị hợp pháp áp dụng các quyền và tuân theo các điều khoản của Giấy phép này hoặc phiên bản tiếp theo của Giấy phép này được phát hành theo Mục 6.1. Đối với các đơn vị hợp pháp, "Bạn” bao gồm bất kỳ thực thể nào mà điều hành, được điều hành bởi, hoặc dưới sự điều hành chung cùng với Bạn. Theo định nghĩa này, "điều hành” có nghĩa là (a) quyền lực, trực tiếp hoặc gián tiếp, chỉ đạo hoặc quản lý thực thể đó, cho dù theo hợp đồng hay không, hay (b) quyền sở hữu của hơn (50%) cổ phần hiện lại hay sở hữu lợi nhuận của thực thể đó.

2.0 GIẤY PHÉP MÃ NGUỒN

2.1 Sự chuyển nhượng giấy phép của Nhà phát triển đầu tiên

Nhà phát triển đầu tiên bằng cách dưới đấy cung cấp cho Bạn một giấy phép, không độc quyền, không phí bản quyền, có hiệu lực trên toàn thế giới tuỳ thuộc vào tuyên bố về sở hữu trí tuệ của bên đối tác thứ ba:
(a) theo các quyền sở hữu trí tuệ (khác với bằng sáng chế hay tên thương hiệu) Có thể cấp giấy phép bởi Nhà phát triển đầu tiên để sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa, trưng bày, trình diễn, cấp bản quyền con và phân phối Mã gốc (hoặc các phần từ đó) có hoặc không có các Chỉnh sửa, và/hoặc như là một phần của một Sản phẩm kết hợp; và
(b) theo các đòi hỏi của bằng sáng chế bị vi phạm bởi việc tạo, sử dụng, hoặc bán Mã nguồn gốc, làm ra, được làm ra, sử dụng, ứng dụng, bán và/hoặc đề nghị bán hạ giá, và/hoặc nói cách khác có sẵn Mã gốc (hoặc các phần từ đó).
(c) các giấy phép được cấp trong Phần 2.1(a) và (b) này có hiệu lực vào ngày Nhà phát triển đầu tiên phân phối Mã nguồn gốc theo các điều khoản của giấy phép này.
(d) Tuy nhiên Phần 2.1(b) bên trên, không giấy phép phát minh sáng chế nào được cấp: 1) cho mã mà Bạn xoá khỏi Mã nguồn gốc; 2) riêng biệt với Mã nguồn gốc; hoặc 3) cho các xâm phạm được gây ra bởi: i) sự chỉnh sửa Mã nguồn gốc hoặc ii) sự kết hợp Mã nguồn gốc với các thiết bị và hoặc phần mềm khác, bao gồm nhưng không giới hạn tới các Chỉnh sửa.

3.0 CÁC NGHĨA VỤ KHI PHÂN PHỐI

3.1 Áp dụng giấy phép.
Bản Mã nguồn của Mã gốc chỉ có thể được phân bổ theo các điều khoản của Giấy phép này hoặc là phiên bản tương lai cũng của Giấy phép này, phát hành trong Mục 6.1. Với mỗi bản sao của Mã nguồn gốc mà bạn phân phối, bạn phải kèm theo một bản sao của giấy phép này. Bạn không được đề xuất hoặc ấn định bất kỳ điều khoản nào của bất kỳ Mã Nguồn nào với mục đích thay thế hoặc hạn chế việc áp dụng của Giấy phép này hoặc hạn chế quyền hạn dưới đây của người sử dụng nó. Giấy phép cho việc phân phối phiên bản đã đóng góp Của Bạn chỉ có thể có với điều kiện Bạn phải cảm kết tuân theo đầy đủ điều khoản của Mục này. Các chỉnh sửa Bạn tạo ra cần phải tuân theo tất cả các yêu cầu mà các Chuẩn đề ra, có hiệu lực trong vòng 120 ngày trước khi Bạn gửi Bản đã đóng góp đó. Trong trường hợp các Sửa đổi không đáp ứng được các yêu cầu, Bạn phải chấp thuận việc phát hành và công bố (i) bất kỳ sự khác biệt so với bản Chuẩn xảy ra do việc thực hiện các Chỉnh sửa do Bạn đề xuất và bản tham chiếu sự thi hành đó và (ii) những Chỉnh sửa trong dạng Mã nguồn, cùng với việc đưa ra sự khác biệt đã nói ở trên và bản tham chiếu sự thi hành gửi tới tất các đối tác thứ ba trên cơ sở miễn phí hoàn toàn phí bản quyền trong vòng (30) ngày kể từ lần Bạn gửi các Chỉnh sửa đầu tiên.

3.2 Yêu cầu về ghi chú.
Bạn phải sao lại ghi chú theo phụ lục A trong từng tập tin của Mã Nguồn. Nếu như không thể đưa ghi chú đó vào trong một tập tin Mã Nguồn như vậy do cấu trúc của nó, vậy Bạn phải kèm ghi chú đó vào một vị trí (chẳng hạn như một thư mục liên quan) nơi mà một người dùng có thể sẽ xem ghi chú đó. Nếu bạn tạo một hoặc nhiều các bản Chỉnh sửa Bạn có thể thêm tên Của Bạn như là một Người đóng góp vào ghi chú được miêu tả trong phụ lục A. Bạn cũng phải sao lại Giấy phép này trong bất kỳ tài liệu nào cho Mã Nguồn nơi mà Bạn miêu tả các quyền của người dùng hoặc quyền sở hữu liên quan đến Mã Ban đầu. Bạn có thể đề nghị một hoặc nhiều Người sử dụng trả phí cho việc sử dụng phiên bản Của Bạn cho việc đảm bảo, hỗ trợ, bồi thường hoặc chịu trách nhiệm pháp lý cho phiên Bản Của Bạn. Tuy nhiên, Bạn chỉ có thể làm điều đó vì chính lợi ích Của Bạn, mà không phải vì lợi ích của Nhà phát triển đầu tiên. Bạn phải cho biết thật rõ ràng rằng tất cả các điều khoản đảm bảo, hỗ trợ, bồi thường hoặc chịu trách nhiệm pháp lý là do Bạn đề ra, và từ đấy Bạn đảm bảo với Nhà phát triển đầu tiên rằng Bạn sẽ chịu hậu quả cho các điều khoản đảm bảo, hỗ trợ, bồi thường hoặc gánh chịu trách nhiệm mà Bạn đưa ra.

3.3 Phân phối các phiên bản có thể thực thi được.
Bạn chỉ có thể phân phối Mã Gốc ở dạng Nguồn và Thực thi khi Bạn đáp ứng được các yêu cầu của Mục 3.1 và 3.2 cho Mã nguồn gốc đó, và Bạn cũng phải kèm theo một ghi chú nói rằng bản Mã Nguồn của Mã nguồn gốc thoả mãn các điều khoản của Giấy phép này. Ghi chú này phải dễ dàng nhìn thấy được trong bất kỳ ghi chú nào trong các phiên bản Nguồn hoặc phiên bản Thực thi được, trong các tài liệu liên quan hoặc trong các phần phụ Bạn mô tả các quyền của người dùng liên quan tới Mã Gốc. Bạn có thể phân phối các phiên bản Nguồn hoặc Thực thi được của bản Mã hoặc các quyền sở hữu Của Bạn theo một Giấy phép Bạn chọn, trong đó có các điều khoản khác với Giấy phép này, nhưng Giấy phép đó cho biết Bạn đáp ứng được các điều khoản trong Giấy phép này. Nếu bạn phân phối các phiên bản Nguồn và Thực thi được theo một giấy phép khác, Bạn phải cho biết thật rõ ràng rằng bất kỳ điều khoản nào trong đó khác với các điều khoản trong Giấy phép này là do chính bạn đưa ra, mà không phải do Nhà phát triển đầu tiên đưa ra. Từ đó bạn đồng ý đảm bảo với Nhà phát triển đầu tiên rằng Bạn sẽ gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho các điều khoản mà Bạn đưa ra.

3.4 Sản phẩm kết hợp.
Bạn có thể tạo ra một Sản phẩm kết hợp bằng cách kết hợp Mã nguồn gốc với các mã khác không bị chi phối bởi các điều khoản của Giấy phép này và phân phối Sản phẩm kết hợp đó như là một sản phẩm đơn lẻ. Trong trường hợp như vậy, Bạn phải đảm bảo thoả mãn các yêu cầu của Giấy phép này cho Mã nguồn gốc.

4.0 NGOẠI LỆ KHÔNG ÁP DỤNG BỞI QUY ĐỊNH LUẬT PHÁP

Nếu như Bạn không thể tuân theo bất kỳ điều khoản nào của Giấy phép này đối với một vài hay tất cả Mã nguồn gốc vì luật định, lệnh của toàn án, hay quy định, Bạn phải: (a) tuân theo các điều khoản của Giấy phép này với một mức độ nhiều nhất có thể được; và (b) mô tả các giới hạn cùng với mã bị ảnh hưởng. Những mô tả như vậy phải được kèm theo trong tập tin LEGAL, được mô tả trong Mục 3.2 và phải kèm theo toàn bộ Mã nguồn gốc được phân phối. Ngoại trừ những phần bị cấm bởi quy chế hoặc quy định, những mô tả đó phải được làm chi tiết cho một người sử dụng có kỹ năng bình thường cũng có thể hiểu được.

5.0 ÁP DỤNG GIẤY PHÉP

Giấy phép này áp dụng cho mã mà Nhà phát triển đầu tiên đính kèm trong ghi chú trong phụ lục A và cho các Chỉnh sửa được quy định trong Mục 3.1.

6.0 PHIÊN BẢN CỦA GIẤY PHÉP

6.1 Các phiên bản mới.

Theo thời gian, Sun có thể công bố các bản chỉnh sửa và/hoặc bản mới của Giấy phép này. Từng phiên bản sẽ được gắn với một con số phiên bản khác nhau.

6.2 Hiệu lực của các Phiên bản mới.
Khi Mã nguồn gốc được công bố theo một phiên bản nào đó của Giấy phép, Bạn sẽ luôn phải sử dụng Mã nguồn gốc đó theo các điều khoản của phiên bản đó. Bạn cũng có thể chọn để sử dụng Mã nguồn gốc theo các điều khoản của bất kỳ phiên bản tiếp theo của Giấy phép do Sun công bố. Không ai có quyền chỉnh sửa các điều khoản áp dụng cho Mã nguồn gốc ngoài Sun.

7.0 TỪ CHỐI BẢO HÀNH

MÃ NGUỒN GỐC ĐƯỢC CUNG CẤP THEO GIẤY PHÉP NÀY DỰA TRÊN CƠ SỞ "CÓ THẾ NÀO DÙNG VẬY", KHÔNG CÓ BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO NÀO, CHO DÙ  ĐIỀU NÀY ĐƯỢC DIỄN ĐẠT RÕ RÀNG HAY HÀM Ý, KÈM THEO NHƯNG KHÔNG CÓ GIỚI HẠN Ở CÁC ĐẢM BẢO RẰNG MÃ GỐC KHÔNG CÓ LỖI, CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH NÀO ĐÓ HOẶC KHÔNG VI PHẠM LUẬT LỆ. TOÀN BỘ RỦI RO ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT CỦA MÃ NGUỒN GỐC LÀ Ở BẠN. NẾU BẤT KỲ MÃ GỐC NÀO ĐƯỢC ĐƯA RA CÓ LỖI Ở BẤT KỲ KHÍA CẠNH NÀO, BẠN (KHÔNG PHẢI NHÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TIÊN) PHẢI GÁNH CHỊU CHI PHÍ CHO BẤT KỲ DỊCH VỤ CẦN THIẾT NÀO CHO VIỆC SỬA CHỮA HAY HIỆU CHỈNH. LỜI TỪ CHỐI BẢO HÀNH NÀY CẤU THÀNH MỘT PHẦN QUAN TRỌNG CỦA GIẤY PHÉP NÀY. KHÔNG CÓ VIỆC SỬ DỤNG MÃ GỐC NÀO TỪ ĐÂY ĐƯỢC LOẠI BỎ LỜI TỪ CHỐI NÀY.

8.0 CHẤM DỨT HIỆU LỰC

8.1 Giấy phép này cùng với các quyền được cấp ở đây sẽ tự động chấm dứt nếu như Bạn không tuân theo các điều khoản ở đây và không sửa chữa các sai sót trong vòng 30 ngày kể từ khi được thông báo có sai sót. Tất cả các giấy phép con đối với Mã nguồn gốc được cung cấp hợp thức sẽ duy trì tồn tại với bất kỳ sự chấm dứt nào của Giấy phép này. Các điều khoản, theo quy định mặc định của chúng, vẫn có hiệu lực khi có sự chấm dứt của Giấy phép này.

8.2
Trong việc chấm dứt hiệu lực theo Mục 8.1 ở trên, tất cả các thoả thuận giấy phép người dùng cuối (loại trừ các nhà phân phối và người bán lại) được Bạn cấp một cách hợp thức hoặc bất kỳ nhà phân phối trước điều khoản chấm dứt vẫn sẽ có hiệu lực.

9.0 GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM

KHÔNG VÌ BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP VÀ NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ MÀO VỚI CẢC SAI SÓT (KỂ CẢ DO SƠ SUẤT) NGOÀI HỢP ĐỒNG, TRONG HỢP ĐỒNG, HOẶC TRONG BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO KHÁC MÀ BẠN, NHÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TIÊN, BẤT KỲ NGƯỜI ĐÓNG GÓP NÀO, HOẶC BẤT KỲ NHÀ PHÂN PHỐI MÃ GỐC NÀO, HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP CỦA NHỮNG ĐỐI TÁC NHƯ VẬY SẼ PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT KỲ AI VỀ BẤT KỲ HƯ HỎNG GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, TÌNH CỜ, HOẶC DO NGUYÊN NHÂN CỦA BẤT KỲ ĐIỀU GÌ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG HẬU QUẢ LÀM MẤT UY TÍN VỚI KHÁCH HÀNG, NGỪNG TRỆ CÔNG VIỆC, MÁY TÍNH HƯ HỎNG HAY KHÔNG LÀM VIỆC ĐÚNG CHỨC NĂNG, HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI THƯƠNG MẠI, THẬM CHÍ CẢ KHI ĐỐI TÁC ĐÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẨY RA CỦA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY SẼ KHÔNG ÁP DỤNG CHO TRÁCH NHIỆM VỀ CÁI CHẾT HOẶC THƯƠNG TẬT CÁ NHÂN DO SỰ SƠ SUẤT NHƯ VẬY CỦA ĐỐI TÁC ĐÓ, TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP ÁP DỤNG KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN NHƯ VẬY. MỘT VÀI QUYỀN THỰC THI ÁP DỤNG LUẬT PHẤP KHÔNG CHO PHÉP SỰ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CỦA CÁC THIỆT HẠI TÌNH CỜ HAY CÓ NGUYÊN NHÂN, DO VẬY SỰ NGOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

10.0 KHI NGƯỜI DÙNG CUỐI LÀ CHÍNH PHỦ HOA KỲ

Đối với chính phủ Hoa Kỳ: Nếu phần mềm có được là nhờ chính phủ Hoa kỳ hoặc cho một nhà thầu chính hay nhà thầu con của chính phủ Hoa Kỳ (ở bất kỳ tầng lớp nào),thì khi đó các quyền của Chính phủ trên Phần mềm này và trên các tài liệu đi kèm sẽ chỉ có hiệu lực trong giấy phép này; điều này phù hợp với điều 48 C.F.R. 227.7201 cho đến điều 227.7202-4 (cho lợi ích của Bộ Quốc phòng (DoD)) và điều 48 C.F.R. 2.101 và 12.212 (không vì lợi ích của Bộ Quốc phòng DoD).

11.0 CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Giấy phép này quy định một thoả thuận hoàn chỉnh liên quan tới vấn đề được đề cập tại đây. Nếu bất kỳ điều khoản nào cùa Giấy phép này không thể thực thi được, những điều khoản đó sẽ được điều chỉnh tới một mức độ cần thiết để có thể thực thi được. Giấy phép này sẽ bị chi phối bởi các điều khoản luật của California (ngoại trừ phạm vi áp dụng luật nếu có, quy định khác đi), trừ khi các điều khoản đối lập với nhau về mặt luật pháp. Đối với các tranh chấp mà trong đó có ít nhất một đối tác là công dân, hoặc một tổ chức có đủ tư cách hoặc đăng ký kinh doanh trên nước Mỹ, bất kỳ sự tranh chấp nào liên quan đến Giấy phép này sẽ là đối tượng nằm trong phạm vị quyền lực của Toà án liên bang của khu vực phía bắc  California, với nơi xử án nằm ở Hạt Santa Clara, California, và bên thua sẽ phải trả tiền chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí toà án và các phí và chi phí luật sư có thể có. Áp dụng của các quy ước LHQ cho các Hợp đồng bán lẻ quốc tế hoàn toàn bị loại trừ. Bất kỳ luật nào hoặc thông tư nào quy định rằng cách diễn đạt của hợp đồng sẽ được phân tích để chống lại người dự thảo sẽ không áp dụng đối với Giấy phép này.

PHỤ LỤC A - Giấy phép các chuẩn của Sun 

Nội dung của tập tin này là nội dung của Giấy phép các Chuẩn của Sun 1.1 ("Giấy phép");
Bạn không thể sử dụng tập tin này nếu không đáp ứng các điều khoản của Giấy phép này. Bạn có thể lấy một bản sao của Giấy phép tại _______________________________.

Phần mềm được phân phối theo Giấy phép này dựa trên cơ sở "CÓ SAO DÙNG VẬY", KHÔNG CÓ BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ghi rõ hay ngụ ý. Hãy xem các quyền và giới hạn được ghi trong Giấy phép này.
Mã nguồn gốc là ______________________________________.

Nhà phát triển đầu tiên của Mã nguồn gốc là:
Sun Microsystems, Inc..

Các thành phần được tạo bởi: ______________________________________.

Là Bản quyền (C) của: _______________________________________.

Tất cả các quyền được bảo vệ.

(Những) người cộng tác: _______________________________________.


PHỤ LỤC B - Các chuẩn

Các chuẩn được định nghĩa ở dưới đây:

Đặc tả Định Dạng Tập tin XML OpenOffice.org XML xem tại http://xml.openoffice.org

Đặc tả Giao diện Lập trình Ứng dụng OpenOffice.org, xem tại http://api.openoffice.org 

 

 
Vi.OpenOffice.org
Giới thiệu
Cách di chuyển
Liên quan đến...
Lịch sử
Sản phẩm
Bản quyền
Tải xuống
Dự án
Tiến trình phát triển
Kiểm tra chính tả 
FAQ
Trợ giúp 
Hộp thư chung
Tài liệu
Đóng góp
Đóng góp
Thông báo lỗi
Địa chỉ liên hệ
Hộp thư chung
Địa chỉ
Các vấn đề khác
Lời cảm ơn
Giấy phép

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.