Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15


Lời cảm ơn:

  • Sun Microsystems, inc. Vì các ứng dụng mã nguồn mở OpenOffice.org và những hỗ trợ của dự án OpenOffice.org;
  • Tất cả những thành viên phát triển phần mềm OpenOffice.org;
  • Những người duy trì dự án OpenOffice.org;
  • Các trang tải xuống khác (mirror site) cho việc cung cấp băng thông để có thể tải xuống các ứng dụng OpenOffice.org;
  • Tất cả những ai đã đóng góp thông qua việc sử dụng và phổ cập phần mềm cũng như các thông báo lỗi... 

 

 
Vi.OpenOffice.org
Giới thiệu
Cách di chuyển
Liên quan đến...
Lịch sử
Sản phẩm
Bản quyền
Tải xuống
Dự án
Tiến trình phát triển
Kiểm tra chính tả 
FAQ
Trợ giúp 
Hộp thư chung
Tài liệu
Đóng góp
Đóng góp
Thông báo lỗi
Địa chỉ liên hệ
Hộp thư chung
Địa chỉ
Các vấn đề khác
Lời cảm ơn
Giấy phép

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.