Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13


Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế

Người dịch Đặng Minh Tuấn <dangtuan@vietkey.net>

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế. Bản dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành, và nó không quy định về mặt pháp lý các điều khoản cho các phần mềm sử dụng giấy phép GNU LGPL -- chỉ có bản tiếng Anh gốc của GNU LGPL mới có thể làm được như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bản dịch này sẽ giúp cho những người nói tiếng Việt hiểu rõ hơn về GNU LGPL.

This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Vietnamese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU LGPL--only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help Vietnamese speakers understand the GNU LGPL better.

Giấy phép công cộng GNU hạn chế (LGPL)

Phiên bản 2.1 , tháng 2 năm 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.  
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA
Ai cũng được phép sao chép và lưu hành bản sao nguyên bản nhưng không được phép thay đổi nội dung của giấy phép này.

[Đây là phiên bản đầu tiên của Giấy phép GNU Hạn chế. Giấy phép này cũng được coi là phiên bản kế tiếp của Giấy phép công cộng GNU, phiên bản 2.0, do đó nó có phiên bản là 2.1.]

Lời nói đầu

Giấy phép sử dụng của hầu hết các phần mềm đều được đưa ra nhằm hạn chế bạn tự do chia sẻ và thay đổi nó. Ngược lại, Giấy phép Công cộng của GNU có mục đích đảm bảo cho bạn có thể tự do chia sẻ và thay đổi phần mềm tự do - tức là đảm bảo rằng phần mềm đó là tự do đối với mọi người sử dụng.

Giấy phép Công cộng GNU hạn chế này được áp dụng cho các gói phần mềm – đặc biệt là các thư viện -- của Tổ chức Phần mềm Tự do hoặc của các tác giả quyết định sử dụng giấy phép này. Bạn cũng có thể sử dung nó, nhưng theo chúng tôi bạn nên suy nghĩ kỹ lưỡng liệu nên sử dụng giấy phép này hoặc Giấy phép công cộng GNU bình thường cho từng trường hợp cụ thể, căn cứ theo những điều khoản dưới đây.

Khi nói đến phần mềm tự do, chúng ta nói đến sự tự do sử dụng chứ không quan tâm đến giá cả. Giấy phép Công cộng của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tự do cung cấp các bản sao của phần mềm tự do (cũng như kinh doanh dịch vụ này nếu bạn muốn); rằng bạn có thể nhận được mã nguồn nếu bạn muốn; rằng bạn có thể sửa đổi phần mềm hoặc sử dụng các thành phần của phần mềm đó cho những chương trình tự do mới; và rằng bạn được thông báo là bạn có thể làm được những điều này.

Để bảo vệ quyền của bạn, chúng tôi cần đưa ra những hạn chế để ngăn chặn những ai chối bỏ quyền của bạn, hoặc yêu cầu bạn chối bỏ quyền của mình. Những hạn chế này cũng có nghĩa là những trách nhiệm nhất định đối với bạn khi bạn cung cấp các bản sao của thư viện hoặc khi chỉnh sửa thư viện đó.

Ví dụ, nếu bạn cung cấp các bản sao của một thư viện, dù miễn phí hay không, bạn phải cho người nhận tất cả các quyền mà bạn có. Bạn cũng phải đảm bảo rằng họ cũng nhận được hoặc có thể nhận được mã nguồn. Nếu bạn liên kết mã nguồn khác với thư viện, bạn phải cung cấp các tập tin đã dich cho người nhận sao cho họ có thể liên kết lại được sau khi sửa đổi và dịch lại thư viện. Và bạn phải giới thiệu những điều khoản này cho họ để họ biết rõ về quyền của mình.

Chúng tôi bảo vệ quyền của bạn với hai bước: (1) bảo vệ bản quyền thư viện phần mềm, và (2) cung cấp giấy phép này để bạn có thể sao chép, lưu hành và/hoặc chỉnh sửa thư viện một cách hợp pháp.

Để bảo vệ người phân phối, chúng tôi cần phải làm rõ rằng không có bảo hành cho những thư viện tự do. Nếu một người nào đó chỉnh sửa và sau đó phân phối nó, thì chúng tôi muốn những người sử dụng biết rằng cái họ đang có không phải là bản gốc, do đó tất cả những vấn đề, lỗi do những người khác gây ra hoàn toàn không ảnh hưởng tới uy tín của tác giả ban đầu.

Cuối cùng, bất kỳ một chương trình tự do nào cũng đều thường xuyên có nguy cơ bị đe doạ bởi giấy phép bản quyền. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng các công ty không thể hạn chế người sử dụng đối với phần mềm tự do khi các công ty này có giấy phép từ những người nắm giữ bản quyền. Bởi vậy, chúng tôi yêu cầu mỗi giấy phép bản quyền cho thư viện cần phải được đảm bảo hoàn toàn tự do sử dụng theo giấy phép này.

Phần lớn các phần mềm GNU, kể cả một số thư viện, được bảo vệ theo Giấy phép Công cộng thông thường. Giấy phép này, Giấy phép Công cộng Hạn chế, được áp dụng cho những thư viện có mục đích xác định, khác hẳn so với Giấy phép Công cộng thông thường. Chúng ta sử dụng Giấy phép này cho mục đích liên kết những thư viện đó vào những phần mềm không tự do.

Khi chương trình được liên kết với một thư viện, dù liên kết tĩnh hay liên kết động, thì kết hợp của hai thành phần đó về mặt pháp lý là một sản phẩm kết hợp, có nguồn gốc từ thư viện gốc ban đầu. Giấy phép Công cộng thông thường chỉ cho phép những liên kết đó nếu toàn bộ sự kết hợp phải thoả mãn điều kiện tự do. Giấy phép Công cộng hạn chế đưa ra những điều kiện ràng buộc ít hơn khi liên kết mã nguồn khác với thư viện.

Chúng tôi gọi giấy phép này là Giấy phép Công cộng “Hạn chế” bởi vì nó bảo vệ quyền tự do của người sử dụng ở mức độ hạn chế hơn so với Giấy phép Công cộng thông thường. Nó cũng hạn chế tính ưu việt trong việc cạnh tranh với những phần mềm không tự do đối với những nhà phát triển phần mềm tự do khác. Những hạn chế này cũng là lý do tại sao chúng ta dùng Giấy phép Công cộng thông thường cho đa số các thư viện. Tuy nhiên Giấy phép Công cộng Hạn chế cũng có những ưu điểm trong một số trường hợp xác định.

Ví dụ, trong một số hãn hữu trường hợp, cần phải quảng bá, phân phối rộng nhất có thể được đối với một số thư viện để sao cho nó sẽ thành chuẩn “thực tế” (de facto). Để làm được điều này, cần phải cho phép những phần mềm không tự do cũng có thể sử dụng được thư viện này. Trường hợp phổ biến hơn là, khi thư viện tự do có cùng chức năng giống thư viện không tư do đang được dùng phổ biến, trong trường hợp này thì thư viện tự do sẽ hạn chế sử dụng chỉ trong các phần mềm tự do, vì vậy chúng ta cần sử dụng Giấy phép Công cộng hạn chế (để có thể nâng cao miền ảnh hưởng).

Trong các trường hợp khác, việc cho phép sử dụng một số bộ thư viện nào đó được sử dụng trong các phần mềm không tự do sẽ tạo ra một số lượng lớn hơn người sử phần mềm tự do. Ví dụ, việc cho phép sử dụng bộ thư viện GNU C trong phần mềm không tự do sẽ khuyến khích nhiều người sử dụng hệ điều hành GNU cũng như các biến thể của nó, hệ điều hành GNU/LINUX.

Mặc dù Giấy phép Công cộng Hạn chế sẽ bảo vệ quyền tự do của người sử dụng ít hơn, nhưng nó vấn đảm bảo rằng người sử dụng phần mềm được liên kết với một thư viện xác định có sự tự do và đủ quyền để thực thi chương trình sử dụng phiên bản sửa đổi của thư viện đó.

Dưới đây là những điều khoản và điều kiện rõ ràng đối với việc sao chép, lưu hành và chỉnh sửa.  Bạn hãy đặc biệt lưu ý sự khác nhau giữa hai khái niệm “Sản phẩm dựa trên bộ thư viện” và “Sản phẩm sử dụng bộ thư viện”, sản phẩm thứ nhất chứa mã nguồn được có nguồn gốc từ thư viện, còn sản phẩm thứ hai cần phải liên kết với thư viện mỗi khi thực thi.

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI VIỆC SAO CHÉP, LƯU HÀNH VÀ CHỈNH SỬA

0. Giấy phép này áp dụng cho bất kỳ một thư viện hay một chương trình mà người giữ bản quyền công bố rằng nó có thể được cung cấp trong khuôn khổ những điều khoản của Giấy phép Công cộng Hạn chế này. Mỗi người được cấp phép được gọi là “bạn”.

Từ “thư viện” có nghĩa là tập hợp các hàm và/hoặc dữ liệu được chuẩn bị sao cho có thể dễ dàng liên kết với các chương trình (có sử dụng các hàm và dữ liệu này) để tạo thành chương trình hoàn chỉnh có thể thực thi được.

Từ “Thư viện” dưới đây có nghĩa là tất cả các thư viện chương trình hay sản phẩm được phân phối theo các điều khoản của giấy phép này. Sản phẩm dựa trên bộ Thư viện là Thư viện hoặc sản phẩm bắt nguồn từ Thư viện đó theo luật bản quyền, nghĩa là một sản phẩm chứa đựng Thư viện hoặc một phần của nó, hoặc đúng nguyên bản hoặc có một số chỉnh sửa và/hoặc được dịch ra một ngôn ngữ khác. (Sau đây, việc dịch được bao gồm nhưng không hạn chế trong khái niệm “chỉnh sửa”).

“Mã nguồn” của sản phẩm là một dạng của sản phẩm thường được dùng để chỉnh sửa sản phẩm đó. Toàn bộ mã nguồn của một thư viện là tất cả mã nguồn của tất cả các mô-đun của thư viện đó, cộng với các tập tin định nghĩa giao diện tương ứng, cộng với các tập tin lệnh (scripts) được sử dụng để điều khiển quá trình biên dịch và cài đặt bộ thư viện.

Trong Giấy phép này không đề cập tới các hoạt động khác ngoài việc sao chép, lưu hành và chỉnh sửa; chúng nằm ngoài phạm vi của giấy phép này. Hành động chạy chương trình sử dụng Thư viện không bị hạn chế, và những kết quả từ việc chạy chương trình chỉ được đề cập tới nếu nội dung của nó tạo thành một sản phẩm dựa trên Thư viện (độc lập với việc sử dụng Thư viện tromg công cụ để viết ra nó). Điều này đúng hay không là phụ thuộc vào Thư viện thực hiện những gì và chương trình sử dụng Thư viện này thực hiện những gì.
.
1. Bạn có thể sao chép và lưu hành những bản sao nguyên bản của toàn bộ mã nguồn Thư viện đúng như khi bạn nhận được, qua bất kỳ phương tiện nào, với điều kiện trên mỗi bản sao bạn đều kèm theo một ghi chú bản quyền rõ ràng và từ chối bảo hành; giữ nguyên tất cả các ghi chú theo Giấy phép này và về việc không có bất kỳ một sự bảo hành nào; và cùng với Thư viện bạn cung cấp cho người sử dụng một bản sao của Giấy phép này.

Bạn có thể tính phí việc chuyển giao vật lý cho mỗi bản sao, và tuỳ theo quyết định của mình bạn có thể cung cấp bảo hành để đổi lại với chi phí mà bạn đã tính.

2. Bạn có thể chỉnh sửa bản sao của bạn hoặc các bản sao của Thư viện hoặc của bất kỳ phần nào của nó, từ đó hình thành một sản phẩm dựa trên Thư viện, và sao chép cũng như phân phối sản phẩm đó hoặc những chỉnh sửa đó theo điều khoản trong Mục 1 trên đây, khi bạn đáp ứng được những điều kiện dưới đây:
•    a) Sản phẩm đã chỉnh sửa cũng là một thư viện phần mềm.
•    b) Bạn phải có ghi chú rõ ràng trong những tệp tin đã chỉnh sửa là bạn đã chỉnh sửa nó, và ngày tháng của bất kỳ một thay đổi nào.
•    c) Bạn phải cấp giấy phép miễn phí cho tất cả các bên thứ ba toàn bộ sản phẩm theo những điều khoản của Giấy phép này.
•    d) Nếu một chức năng nào đó trong Thư viện đã sửa đổi liên quan đến một hàm nào đó hoặc một bảng dữ liệu nào đó được cung cấp đi kèm với một phần mềm, mà phần mềm này sử dụng chức năng đó khác với việc truyền tham số khi chức năng đó được thực hiện, thì bạn phải cố gắng đảm bảo rằng trong trường hợp chương trình không cung cấp kèm hàm và bảng dữ liệu thì chức năng đó vẫn phải hoạt động và thực hiện sao cho bất kỳ mục đích nào của nó vẫn phải có ý nghĩa.

(ví dụ: một hàm trong thư viện dùng để tính căn bậc 2 được thiết kế để tính với những giá trị được định nghĩa từ trước trong ứng dụng, vì vậy mục 2d yêu cầu rằng bất kỳ hàm hay bảng dữ liệu bất kỳ nào được sử dụng bởi hàm của thư viện sẽ không bị phụ thuộc, nếu chương trình không cung cấp kèm theo chúng thì hàm tính căn bậc 2 vẫn phải tính được căn bậc 2) .

Yêu cầu này được áp dụng cho sản phẩm chỉnh sửa một cách tổng thể. Nếu một phần xác định nào đó của sản phẩm không có nguồn gốc từ Thư viện và nó có thể được coi và tách riêng thành sản phẩm độc lập thì Giấy phép này với các điều khoản của nó sẽ không áp dụng khi bạn phân phối chúng như là sản phẩm riêng biệt. Nhưng khi bạn phân phối nó như là một thành phần của một phần mềm hoàn chỉnh có sử dụng Thư viện đó thì việc phân phối phải tuân thủ các điều khoản của Giấy phép này mà việc cấp phép của nó cho người được cấp phép phải được mở rộng cho toàn bộ sản phẩm, tức là tới bất kỳ phần nào của sản phẩm không quan tâm người nào viết ra thành phần đó.

Như vậy, điều khoản này không nhằm mục đích xác nhận quyền hoặc tranh giành quyền của bạn đối với những sản phẩm hoàn toàn do bạn viết; mà mục đích của nó là nhằm thi hành quyền kiểm soát đối với việc cung cấp những sản phẩm bắt nguồn hoặc tổng hợp dựa trên Thư viện.
Ngoài ra, việc kết hợp thuần tuý Thư viện (hoặc một sản phẩm dựa trên Thư viện) với một sản phẩm không dựa trên Thư viện với mục đích lưu trữ hoặc quảng bá trong đĩa cứng, hoặc phuong tiện phân phối sẽ không đưa sản phẩm đó vào trong phạm vi áp dụng của Giấy phép này.
 
3. Bạn có thể quyết định áp dụng các điều khoản của Giấy phép công cộng thông thường thay vì Giấy phép này cho một bản sao xác định của Thư viện. Để làm điều này, bạn cần phải thay đổi tất cả các ghi chú tham chiếu đến Giấy phép này để sao cho chúng sẽ tham chiếu đến Giấy phép Công cộng thông thường phiên bản 2, thay vì Giấy phép này (nếu xuất hiện phiên bản mới hơn phiên bản 2.0 của Giấy phép Công cộng thì Bạn có thể xác định phiên bản mới đó nếu Bạn muốn.) Bạn không được làm bất kỳ thay đổi nào khác trong các ghi chú này.

Một khi các thay đổi này đã được áp dụng cho một bản sao xác định, thì điều đó không thể đảo ngược lại cho bản sao này. Vì vậy Giấy phép Công cộng thông thường sẽ được áp dụng cho các bản sao sau đó hoặc cho sản phẩm có nguồn gốc từ bản sao này.

Lựa chọn này sẽ có ích khi Bạn muốn sao một phần mã nguồn của Thư viện vào một chương trình không phải là Thư viện.

4. Bạn có thể sao chép và phân phối Thư viện (hoặc một phần của sản phẩm dựa trên Thư viện, nêu trong Mục 2) dưới hình thức mã đã biên dịch hoặc dưới dạng có thể thực thi được theo các điều khoản nêu trong Mục 1 và 2 ở trên, với điều kiện bạn phải kèm theo đó một bản mã nguồn  đầy đủ có thể biên dịch theo các điều khoản trong Mục 1 và 2 nêu trên trong một môi trường trao đổi phần mềm thông thường.

Nếu việc phân phối mã đã biên dịch được thực hiện thông qua việc truy nhập tới một vị trí xác định thì việc cung cấp truy cập tương đương đến mã nguồn từ cùng vị trí đó hoàn toàn đáp ứng yêu cầu phân phối mã nguồn, mặc dù các đối tượng thứ 3 không bắt buộc phải sao cả mã nguồn cùng với mã đã biên dịch.

5. Một phần mềm không chứa bất kỳ thành phần nào có nguồn gốc từ Thư viện nhưng được thiết kế để làm việc với Thư viện thông qua việc biên dịch và liên kết với Thư viện được gọi là “Sản phẩm sử dụng Thư viện”. Sản phẩm như vậy trong sự cô lập không phải là sản phẩm có nguồn gốc từ Thư viện do đó nó nằm ngoài phạm vi của Giấy phép này.

Tuy nhiên, việc liên kết (link) một “sản phẩm sử dụng Thư viện” với Thư viện tạo ra sản phẩm thực thi có nguồn gốc từ Thư viện (bởi vì nó chứa một phần của Thư viện) chứ không phải là “Sản phẩm sử dụng Thư viện” vì vậy sản phẩm thực thi này sẽ nằm trong phạm vi của Giấy phép này. Mục 6 sẽ quy định những điều khoản cho việc phân phối các sản phẩm thực thi.

Khi một “Sản phẩm sử dụng thư viện” sử dụng dữ liệu từ các tập tin tiền tố (header) là thành phần của Thư viện, mã đã biên dịch của sản phẩm này có thể là một sản phẩm có nguồn gốc từ Thư viện mặc dù mã nguồn của nó thì không có nguồn gốc từ Thư viện, Điều này có là sự thực hay không, tuỳ thuộc vào việc sản phẩm có được liên kết mà không cần tới Thư viện hoặc Sản phẩm bản thân có là Thư viện hay không, ngưỡng để phân biệt khi nào là sự thật, không được định nghĩa một cách chính xác trong luật.

Nếu một tập tin đã biên dịch chỉ sử dụng các tham số là các giá trị số, cấu trúc dữ liệu về bố cục, các Macro nhỏ và các hàm nhúng nhỏ (10 dòng lệnh hoặc ít hơn) thì việc sử dụng các tập tin đã biên dịch như vậy là không hạn chế cho dù liệu nó có phải là sản phẩm dẫn xuất hợp pháp hay không. (Các sản phẩm thực thi có chứa những mã đã biên dịch này cộng với các thành phần của Thư viện vẫn phải tuân thủ Mục 6 của Giấy phép này).

Nói một cách khác, nếu sản phẩm có nguồn gốc từ Thư viện thì bạn có thể phân phối mã đã biên dịch theo các điều khoản ở Mục 6. Một chương trình thực thi được có chứa những sản phẩm như vậy cũng phải tuân theo Mục 6 cho dù nó có được liên kết một cách trực tiếp với Thư viện hay không.

6. Như là một ngoại lệ của Mục trên, bạn có thể kết hợp hoặc liên kết một “sản phẩm sử dụng Thư viện” với Thư Viện để tạo ra một sản phẩm chứa các thành phần của Thư viện và phân phối sản phẩm đó theo các điều khoản mà bạn chọn, với điều kiện các điều khoản này phải cho phép chỉnh sửa sản phẩm phục vụ nhu cầu của người sử dụng và cho phép kỹ thuật khôi phục ngược nhằm  gỡ rối cho những chỉnh sửa đó.

Bạn cần phải đưa ra ghi chú rõ ràng với mỗi bản sao của sản phẩm rằng Thư viện được sử dụng trong đó và rằng Thư viện và việc sử dụng nó phải tuân thủ theo Giấy phép này. Bạn cũng phải kèm theo một bản sao của Giấy phép này. Nếu sản phẩm trong quá trình thực thi có hiển thị các ghi chú, bạn cũng phải thêm vào ghi chú bản quyền cho Thư viện cùng với các ghi chú đó cũng như tham chiếu hướng dẫn người sử dụng tới bản sao của Giấy phép này. Bạn cũng phải thực hiện một trong những điều sau:
    
•    a)  Phân phối cùng với sản phẩm toàn bộ mã nguồn tương ứng có thể biên dịch được của Thư viện cùng với tất cả những chỉnh sửa được sử dụng trong sản phẩm (được phân phối theo các Mục 1 và 2 ở trên); và nếu sản phẩm là thực thi được liên kết với Thư viện, thì cũng phải phân phối toàn bộ “sản phẩm sử dụng Thư viện”, như mã đã biên dịch và/hoặc mã nguồn sao cho người sử dụng có thể chỉnh sửa Thư viện và liên kết lại để tạo ra sản phẩm mới có chứa Thư viện được chỉnh sửa. (Được hiểu là người sử dụng thay đổi nội dung các tập tin định nghĩa trong Thư viện sẽ không cần thiết để có thể dịch lại ứng dụng để sử dụng các định nghĩa được sửa đổi.)
•    b)  Sử dụng một cơ chế thư viện chia sẻ phù hợp cho viện liên kết với Thư viện. Cơ chế phù hợp là cơ chế (1) sử dụng tại thời điểm thực thi bản sao của thư viện đã có ở trong hệ thống máy tính của người sử dụng mà không phải là sao chép các hàm của thư viện vào trong chương trình, và (2) hoạt động bình thường với phiên bản sửa đổi của thư viện, nếu người sử dụng cài đặt phiên bản sửa đổi có giao diện tương thích với phiên bản mà sản phẩm đã được dùng trước đó.
•    C) Kèm theo đó một đề nghị có hạn trong ít nhất 3 năm, theo đó cung cấp cho cùng một người sử dụng các nội dung được quy định trong Mục 6a ở trên, với giá chi phí không cao hơn giá chi phí vật lý của việc cung cấp đó.
•    d)  Nếu phân phối sản phẩm được thực hiện thông qua việc truy cập để sao chép từ một vị trí xác định thì cũng phải cung cấp quyền truy nhập tương đương để sao các nội dung được quy định ở trên từ cùng vị trí.
•    e)  Xác định rõ rằng người sử dụng đã nhận được bản sao của các nội dung trên và rằng bạn đã gửi cho người sử dụng đó một bản sao.
  
Cho chương trình thực thi được, dạng yêu cầu của ”sản phẩm sử dụng thư viện”  cần phải kèm theo dữ liệu và các chương trình công cụ cần thiết cho việc tạo ra chương trình thực thi. Tuy nhiên, như một trường hợp ngoại lệ đặc biệt, khi các nội dung cần cung cấp không kèm theo bất cứ những gì được phân phối (kể cả ở dạng mã nguồn hay dạng nhị phân) với các thành phần lớn (bộ biên dịch, nhân, vân vân) của hệ điều hành mà chương trình sẽ chạy trên đó, trừ khi thành phần đó được kèm vào trong chương trình thực thi.

Cũng có thể xẩy ra trường hợp các yêu cầu mâu thuẫn với các quy định trong giấy phép của các bộ thư viện độc quyền khác không kèm theo hệ điều hành. Mâu thuẫn này có nghĩa là bạn không thể sử dụng cả 2 bộ thư viện cùng nhau trong chương trình mà bạn phân phối.

7. Bạn cũng có thể đặt bộ Thư viện là sản phẩm dựa trên Thư viện ngay cạnh với các bộ thư viện khác không thuộc phạm vi Giấy phép này trong cùng một thư viện và phân phối bộ thư viện kết hợp với điều kiện rằng việc phân phối tách biệt của sản phẩm dựa trên Thư viện và bộ thư viện khác cũng được cho phép bằng một cách khác, và với điều kiện bạn phải thực hiện được 2 điều sau:
    a) Kèm theo thư viện kết hợp một bản sao của sản phẩm dựa trên Thư viện, chưa được kết hợp với bộ thư viện khác. Việc phân phối đó phải thực hiện theo các điều khoản của Mục trên.
    b) Đưa ra một ghi chú rõ ràng với thư viện kết hợp rằng một phần của nó là sản phẩm dựa trên thư viện, và giải thích rõ có thể tìm được ở đâu dạng chưa kết hợp được kèm theo của cùng một sản phẩm.

8. Bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, cấp phép, liên kết hoặc cung cấp Thư viện trừ phi được nêu trong Giấy phép. Bất kỳ ý định bằng cách khác sao chép, chỉnh sửa, cấp phép hoặc liên kết, hoặc cung cấp Thư viện đều làm mất hiệu lực và tự động huỷ bỏ quyền của bạn trong khuôn khổ Giấy phép này. Tuy nhiên, các bên đã nhận được bản sao hoặc quyền từ bạn với Giấy phép này sẽ không bị huỷ bỏ giấy phép nếu các bên đó vẫn tuân thủ đầy đủ các điều khoản của giấy phép.

9. Bạn không bắt buộc phải chấp nhận Giấy phép này khi bạn chưa ký vào đó. Tuy nhiên, không có gì khác đảm bảo cho bạn được phép chỉnh sửa hoặc cung cấp Thư viện hoặc các sản phẩm bắt nguồn từ Thư viện. Những hành động này bị luật pháp nghiêm cấm nếu bạn không chấp nhận Giấy phép này. Do vậy, bằng việc chỉnh sửa hoặc cung cấp Thư viện (hoặc bất kỳ một sản phẩm nào dựa trên Thư viẹn), bạn đã thể hiện sự chấp thuận đối với Giấy phép này, cùng với tất cả các điều khoản và điều kiện đối với việc sao chép, cung cấp hoặc chỉnh sửa Thư viện hoặc các sản phẩm dựa trên nó.

10. Mỗi khi bạn cung cấp lại Thư viện (hoặc bất kỳ một sản phẩm nào dựa trên Thư viện), người nhận sẽ tự động nhận được giấy phép từ người cấp phép đầu tiên cho phép sao chép, cung cấp, liên kết và chỉnh sửa Thư viện theo các điều khoản và điều kiện này. Bạn không thể áp đặt bất cứ hạn chế nào khác đối với việc thực hiện quyền của người nhận đã được cấp phép từ thời điểm đó. Bạn cũng không phải chịu trách nhiệm bắt buộc các bên thứ ba tuân thủ theo Giấy phép này.

11. Nếu như, theo quyết định của toà án hoặc với những dẫn chứng về việc vi phạm bản quyền hoặc vì bất kỳ lý do nào khác (không giới hạn trong các vấn đề về bản quyền), mà bạn phải tuân theo các điều kiện (nêu ra trong lệnh của toà án, biên bản thoả thuận hoặc ở nơi khác) trái với các điều kiện của Giấy phép này, thì chúng cũng không thể miễn cho bạn khỏi những điều kiện của Giấy phép này. Nếu bạn không thể đồng thời thực hiện các nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ Giấy phép này và các nghĩa vụ thích đáng khác, thì hậu quả là bạn hoàn toàn không được cung cấp Thư viện. Ví dụ, nếu trong giấy phép bản quyền không cho phép những người nhận được bản sao trực tiếp hoặc gián tiếp qua bạn có thể cung cấp lại Thư viện thì trong trường hợp này cách duy nhất bạn có thể thoả mãn cả hai điều kiện là hoàn toàn không cung cấp Thư viện.
 
Nếu bất kỳ một phần nào trong điều khoản này không có hiệu lực hoặc không thể thi hành trong một hoàn cảnh cụ thể, thì sẽ cân đối các điều khoản để áp dụng, và toàn bộ điều khoản sẽ được áp dụng trong những hoàn cảnh khác.

Mục đích của điều khoản này không nhằm buộc bạn phải vi phạm bất kỳ một bản quyền nào hoặc các quyền sở hữu khác hoặc tranh luận về giá trị hiệu lực của bất kỳ quyền hạn nào như vậy; mục đích duy nhất của điều khoản này là nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống cung cấp phần mềm tự do đang được thực hiện với giấy phép công cộng. Nhiều người đã đóng góp rất nhiều vào sự đa dạng của các phần mềm tự do được cung cấp thông qua hệ thống này với sự tin tưởng rằng hệ thống được sử dụng một cách thống nhất; tác giả/người cung cấp có quyền quyết định rằng họ có mong muốn cung cấp phần mềm thông qua hệ thống nào khác hay không, và người được cấp phép không thể có ảnh hưởng tới sự lựa chọn này.

Điều khoản này nhằm làm rõ hậu quả của Giấy phép này.

12. Nếu việc cung cấp và/hoặc sử dụng Thư viện bị cấm ở một số nước nhất định bởi các quy định về bản quyền, thì người giữ bản quyền gốc đã đưa Thư viện vào phạm vi áp dụng của Giấy phép này có thể bổ sung một điều khoản hạn chế việc cung cấp ở những nước đó, nghĩa là việc cung cấp chỉ được phép ở các nước không bị liệt kê trong danh sách hạn chế. Trong trường hợp này, Giấy phép đưa vào những hạn chế được ghi trong nội dung của nó.

13. Tổ chức Phần mềm Tự do có thể theo thời gian công bố những phiên bản chỉnh sửa và/hoặc phiên bản mới của Giấy phép Công cộng Hạn chế. Những phiên bản đó sẽ đồng nhất với tinh thần của phiên bản hiện này, nhưng có thể khác ở một số chi tiết nhằm giải quyết những vấn đề hay lo ngại mới.

Mỗi phiên bản sẽ có một mã số phiên bản riêng. Nếu Thư viện áp dụng một phiên bản Giấy phép cụ thể, bạn có quyền lựa chọn tuân theo những điều khoản và điều kiện của phiên bản giấy phép đó hoặc của bất kỳ một phiên bản nào sau đó do Tổ chức Phần mềm Tự do công bố. Nếu Chương trình không nêu cụ thể mã số phiên bản giấy phép, bạn có thể lựa chọn bất kỳ một phiên bản nào đã từng được công bố bởi Tổ chức Phần mềm Tự do.

14. Nếu bạn muốn kết hợp các phần của Thư viện vào các chương trình tự do khác mà có các điều kiện cung cấp khác, hãy viết cho tác giả để xin phép. Đối với các phần mềm được cấp bản quyền bởi Tổ chức Phầm mềm Tự do, hãy đề xuất với tổ chức này; đôi khi chúng tôi cũng có những ngoại lệ. Quyết định của chúng tôi sẽ dựa trên hai mục tiêu là bảo hộ tình trạng tự do của tất cả các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm tự do của chúng tôi, và thúc đẩy việc chia sẻ và tái sử dụng phần mềm nói chung.

KHÔNG BẢO HÀNH

15. DO THƯ VIỆN ĐƯỢC CẤP PHÉP MIỄN PHÍ NÊN KHÔNG CÓ MỘT CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH NÀO TRONG MỨC ĐỘ CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP. TRỪ KHI ĐƯỢC CÔNG BỐ KHÁC ĐI BẰNG VĂN BẢN, NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ/HOẶC CÁC BÊN CUNG CẤP THƯ VIỆN NGUYÊN BẢN SẼ KHÔNG BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC HÌNH THỨC BẢO HÀNH ĐỐI VỚI TÍNH THƯƠNG MẠI CŨNG NHƯ TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BẠN LÀ NGƯỜI CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG CŨNG NHƯ VIỆC VẬN HÀNH THƯ VIỆN. TRONG TRƯỜNG HỢP THƯ VIỆN CHO THẤY CÓ KHIẾM KHUYẾT, BẠN PHẢI CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CHO NHỮNG DỊCH VỤ SỬA CHỮA CẦN THIẾT.

16. TRONG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP TRỪ KHI CÓ YÊU CẦU CỦA LUẬT PHÁP HOẶC CÓ THOẢ THUẬN BẰNG VĂN BẢN, NHỮNG NGƯỜI CÓ BẢN QUYỀN HOẶC BẤT KỲ MỘT BÊN NÀO CHỈNH SỬA VÀ/HOẶC CUNG CẤP LẠI CHƯƠNG TRÌNH TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN NHƯ ĐÃ NÊU TRÊN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ CÁC LỖI HỎNG HÓC, BAO GỒM CÁC LỖI CHUNG HAY ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HAY TẤT YẾU NẢY SINH DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC THƯ VIỆN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG VIỆC MẤT DỮ LIỆU, DỮ LIỆU THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG VẬN HÀNH ĐƯỢC VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC), THẬM CHÍ CẢ KHI NGƯỜI CÓ BẢN QUYỀN VÀ CÁC BÊN KHÁC ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.
KẾT THÚC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Áp dụng những điều khoản trên như thế nào đối với thư viện mới của bạn

Nếu bạn xây dựng một thư viện mới, và bạn muốn cung cấp tối đa cho công chúng sử dụng, thì biện pháp tốt nhất để đạt được điều này là biến thư viện đó thành phần mềm tự do để ai cũng có thể cung cấp lại và sửa đổi. Bạn có thể thực hiện được điều này bằng việc cho phép các hạn chế theo các điều khoản của Giấy phép này (hoặc theo các điều khoản của Giấy phép GPL).

Để áp dụng các điều khoản này, hãy đính kèm những ghi chú như sau cùng với thư viện của mình. An toàn nhất là đính kèm chúng vào phần đầu mỗi tệp tin mã nguồn để thông báo một cách hiệu quả nhất về việc không có bảo hành; và mỗi tệp tin đều phải có ít nhất một dòng về “bản quyền” và dòng trỏ đến nới có toàn bộ ghi chú.
 
Một dòng đề tên chương trình và nội dung của nó.
Copyright (C) năm  tên tác giả

Thư viện này là phần mềm tự do, bạn có thể cung cấp lại và/hoặc chỉnh sửa nó theo những điều khoản của Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU do Tổ chức Phần mềm Tự do công bố; phiên bản 2.1 của Giấy phép, hoặc bất kỳ một phiên bản sau đó (tuỳ sự lựa chọn của bạn).

Thư viện này được cung cấp với hy vọng nó sẽ hữu ích, tuy nhiên KHÔNG CÓ BẤT KỲ MỘT BẢO HÀNH NÀO; thậm chí kể cả bảo hành về KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI hoặc TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Xin xem Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU để biết thêm chi tiết.

Bạn phải nhận được một bản sao của Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU kèm theo chương trình này; nếu bạn chưa nhận được, xin gửi thư về Tổ chức Phần mềm Tự do, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.

Xin hãy bổ sung thông tin về địa chỉ liên lạc của bạn (thư điện tử và bưu điện).

Bạn cũng cần phải lấy chữ ký của người phụ trách (nếu bạn là người lập trình) hoặc của trường học (nếu có) xác nhận từ chối bản quyền đối với thư viện. Sau đây là ví dụ:

Yoyodyne, Inc., tại đây từ chối tất cả các quyền lợi bản quyền đối với thư viện ‘Frob’
 Viết bởi James Random Hacker.

chữ ký của Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, Phó Tổng Giám đốc 

 

 
Vi.OpenOffice.org
Giới thiệu
Cách di chuyển
Liên quan đến...
Lịch sử
Sản phẩm
Bản quyền
Tải xuống
Dự án
Tiến trình phát triển
Kiểm tra chính tả 
FAQ
Trợ giúp 
Hộp thư chung
Tài liệu
Đóng góp
Đóng góp
Thông báo lỗi
Địa chỉ liên hệ
Hộp thư chung
Địa chỉ
Các vấn đề khác
Lời cảm ơn
Giấy phép

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.