Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.5 released
 

Formule

Kada radite sa tabelama radi bržeg računanja koriste se formule. Pomoću formula povezujete više ćelija u matematički izraz i koristite računar da umesto vas vrši izračunavanje. Prilikom zadavanja formula koristite adrese ćelija u kojima se nalaze vrednosti koje obrađujete. Sama formula uzima vrednost, obavlja izračunavanje i prikazuje rezultat u ćeliji.

Napomena: umesto da ukucavate adrese ćelija prilikom kreiranja formule možete i da ih birate klikom na željenu ćeliju čime smanjujete mogućnost greške u kucanju.

Primer : Ako u ćeliji A1 imate upisanu vrednost “5” a u ćeliji B1 imate “3” i želite da dobijete rezultat u ćeliji C1 tada kliknete na ćelju C1 i kucate “=A1*B1” i pritisnete taster ENTER u ćeliji C1 se ispisuje rezultat “15” ali ako pogledate u liniju formule videćete da je sadržaj ćelije C1 “=A1*B1”.Tj. zadali ste formulu koja ne zavisi od sadržaja ćelije. Ako promenite sadržaj ćelije A1 u “20” novi rezultat se automatski izračunava.

Formule mogu sdržavati sve matematičke operacije i funkcije koje vi odaberete vodeći računa o prioritetu matematičkih operacija.

Matematički operatori i prioriteti izračunavanja

Kada u formuli koristite matematičke operatore potrebno je znati i njihov prioritet zbog tačnog izračunavanja. U tabeli su dati matematički operatori po prioritetu izračunavanja:

Operator

Namena

' % '

Procenat

' ^ '

Stepenovanje

' * ' i ' / '

Množenje i Deljenje

' + ' i ' – '

Sabiranje i Odizimanje

' & '

Spajanje teksta

Priotitete možete menjati tako što ćete koristiti izraze sa zagradama jer opšte je poznato da izrazi u zagradi imaju prednost pri izračunavanju.

Računanje procenta ' % '

Procente računamte po formuli

g + g ( p / 100 ) < = > g * ( 1+ p / 100 )

gde je : g – glavnica (broj koji umanjujete/uvećavate)

p – procenat uvećanja

+ - znak ‘+’ koristite kod uvećanja a znak ‘-‘ kod umanjenja

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.