Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13
 

Formule

Kada radite sa tabelama radi bržeg računanja koriste se formule. Pomoću formula povezujete više ćelija u matematički izraz i koristite računar da umesto vas vrši izračunavanje. Prilikom zadavanja formula koristite adrese ćelija u kojima se nalaze vrednosti koje obrađujete. Sama formula uzima vrednost, obavlja izračunavanje i prikazuje rezultat u ćeliji.

Napomena: umesto da ukucavate adrese ćelija prilikom kreiranja formule možete i da ih birate klikom na željenu ćeliju čime smanjujete mogućnost greške u kucanju.

Primer : Ako u ćeliji A1 imate upisanu vrednost “5” a u ćeliji B1 imate “3” i želite da dobijete rezultat u ćeliji C1 tada kliknete na ćelju C1 i kucate “=A1*B1” i pritisnete taster ENTER u ćeliji C1 se ispisuje rezultat “15” ali ako pogledate u liniju formule videćete da je sadržaj ćelije C1 “=A1*B1”.Tj. zadali ste formulu koja ne zavisi od sadržaja ćelije. Ako promenite sadržaj ćelije A1 u “20” novi rezultat se automatski izračunava.

Formule mogu sdržavati sve matematičke operacije i funkcije koje vi odaberete vodeći računa o prioritetu matematičkih operacija.

Matematički operatori i prioriteti izračunavanja

Kada u formuli koristite matematičke operatore potrebno je znati i njihov prioritet zbog tačnog izračunavanja. U tabeli su dati matematički operatori po prioritetu izračunavanja:

Operator

Namena

' % '

Procenat

' ^ '

Stepenovanje

' * ' i ' / '

Množenje i Deljenje

' + ' i ' – '

Sabiranje i Odizimanje

' & '

Spajanje teksta

Priotitete možete menjati tako što ćete koristiti izraze sa zagradama jer opšte je poznato da izrazi u zagradi imaju prednost pri izračunavanju.

Računanje procenta ' % '

Procente računamte po formuli

g + g ( p / 100 ) < = > g * ( 1+ p / 100 )

gde je : g – glavnica (broj koji umanjujete/uvećavate)

p – procenat uvećanja

+ - znak ‘+’ koristite kod uvećanja a znak ‘-‘ kod umanjenja

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.