Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Formatiranje pasusa

Da bi primenili neku promenu nad određenim pasusom prvo ga morate selektovati (dovoljno je da kliknete bilo gde u pasus). Pa u padajućem meniju Format odaberete opciju Paragraph. Otvoriće se prozor sa opcijama za rad sa pasusima i na njemu postoji osam kartica: Indents & Spacing, Aligment, Text Flow, Numbering, Tabs, Drop Caps, Borders i Background.

Kartica Indents & Spacing podeljena je na četiri segmenta.Indent– uvlačenje pasusa od margine.

Before text
Uvlačenje pasusa u odnosu na levu marginu.
After text
Uvlačenje pasusa u odnosu na desnu marginu.
First line
Uvlačenje prve linije pasusa u odnosu na levu marginu.
Automatic
Automatsko uvlačenje psusa.

Spacing - razmak između pasusa.

Above paragraph
Rastojanje od prethodnog pasusa.
Below paragraph
Rastojanje od sledećeg pasusa.

Line spacing – rastojanje između redova u pasusu.

Register-true – ujednačavanje visine redova.

Kartica Aligment – poravnanje u odnosu na margine sadrži dva segmenta.Options

Left
poravnanje uz levu marginu.
Righ
poravnanje uz desnu marginu.
Center
centriran tekst u odnosu na obe margine.
Justify
poravnanje uz obe margine.
Last line
Poravnanje poslednje linije pasusa.
Expand single word
poravnanje jedne reči.

Tex-to-text

Aligment
pozicioniranje teksta u redu. Zamislite vašu stranicu kao stranicu na linije, ovom opcijom određujete uz koju liniju se vaš tekst priljubljuje : gornju, donju ili u sredinu.

Kartica Text Flow. Sadrži tri segmenta Hyphenation, Breaks i Options.Hyphenation – prekid reči. Kada kucate ponekd koristite "-" da bi razdvojili reči ova opica služi za kontrolu razdvajanja.

Automatic
Automatski.
Charactersat line end
Broj karaktera iza znaka razdvajanja.
Charactersat line begin
Broj karaktera pre znaka razdvajanja.
Maximumnumber of consecutive hypens
Maksimalni broj uzastopnih znakova razdvajanja.

Breaks– prekidi stranica.

Enable
Dozvoli prekide strane.
Type
Tip prekida.
Position
Pozicija prekida.
Withpage style
Stil stranice nakon prekida.
Page number
Broj stranice nakon prekida.

Options– opcije kontrole pasusa.

Do not split paragraph
Prenosi ceo pasus na novu stranu nakon prekida.
Keep with next pararaph
Zadržavanje celine pasusa sa sledećim pasusom na jednoj strani.
Orphan control
Kontrola siročića. Ako je broj redova pasusa manji od navedenog ceo pasus će se preneti na novu stranu.
Widow control
Kontrola udovica,određuje minimalni broj redova na prethodnoj strani posle prekida.

Kartica Numbering - nabrajanja, sastioji se od dva segmenta Numbering i Line numbers.Numbering Style
Stil nabrajanja numeričko i nenumeričko.

Numbering - numerička nabrajanja

Restart at this paragraph
Nabrajaj od početka u ovom pasusu.
Start with
Počni od broja.

Line numbering – brojevi linija teksta.

Include this paragraph in line numbering
Uključi ovaj pasus u nabrajanje.
Restartat this paragraph
Nabrajaj od početka u ovom pasusu.
Sart with
Počni od broja.

Kartica Tabs – tabulatori, ponašanje prilikom pritiska tastera Tab. Sadrži tri segmenta.Position
Udaljenje od margine.
Type
Tip tabulatora.
Left
Levi, poravnanje uz levu ivicu.
Right
Desni, poravnaje uz desnu ivicu.
Centered
Centrirano.
Decimal
Decimalni zapis.
Fill character
Karakter koji se automtski ispisuje pri pritisku na taster Tab.

Tabulatore vidite na lenjiru i pozicionirate ih tako što odaberete na levoj strani lenjira vrstu tabulatora i zatim kliknete na lenjir gde želite da ga postavite.Kartica Caps – naglašavanje početnog slova ili reči. Ima dva segmenta Settings i Contents.Settings – podešavanja.

Display drop cap
Naglasi prvo slovo.
Whole word
Naglasi celu reč.
Number of characters
Broj karaktera koji se naglašavaju.
Space to text
Razmak od ostatka teksta

Contents – sadržaj.

Text
Ukucate tekst koji se naglašava.
Character style
Stil ispisa karaktera.

Kartica Borders – okviri pasusa. Sadrži četiri segmenta : Line arragments, Line, Spacing to contents i Shadow style.Line arragments

Default

Pasus nema okvir.
Pasus ima okvir.
| |
Pasus ima samo levi i desni okvir.
=
Pasus ima samo gornji i donji okvir.
User–defined
Korisnik klikom na šematski prikaz pasusa bira proizvoljno uz koju ivicu će se iscrtati okvir.

Line

Birate iz liste oblik i debljinu linije okvira.
Color
iz padajuće liste birate boju linije.

Spacing to contents– razmak od sadržaja dokumenta:

Left
od leve ivice.
Right
od desne ivice.
Top
od gornje ivice.
Bottom
od donje ivice.
Synchronize
postavlja isto udaljenje za sve četiri ivice kad promenite samo jednu.

Shadow style – senčenje okvira.

Position
pozicija senke
Distance
udaljenost senke od linije.
Color
boja linije.

Kartica Background - boja pozadine pasusa.Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.