Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Formatiranje teksta

Većinu izmena koje se odnose na izgled teksta mogu se odraditi preko palete alata za formatiranje. Međutim ukoliko vam treba veća kontrola tada tekst formatirate preko padajućeg menija Format.

Formatiranje znakova

Da bi primenili neku promenu nad određenim delom teksta prvo ga morate selektovati. Pa u padajućem meniju Format odaberati opciju Character. Otvoriće se prozor sa opcijama za rad sa fontovima a na njemu postoje pet kartica: Font, Font Effects, Position, Hyperlink i Background.

Na svakoj kartici postoji pravougaonik u kojem vidite promenu pre nego što je i stvarno primenite.

Prva kartica je Font.Postoje tri liste Font Typeface i Size i jedna padajuća lista Language.

Font
Birate izgled slova iz liste po imenu fonta a u dnu prozora vidite kako ta slova izgledaju.
Type
Birate jedan od četiri stila ispisa slova.
Regular
Uobičejeni način ispisa.
Italic
Slova se ispisuju iskošeno.
Bold
Slova se ispisuju podebljana.
Bold Italic
Slova se ispisuju podebljana i iskošena.
Size
Veličina slova.
Language
Birate jezik kojim pišete. Ovo je značajno ako ćete koristiti proveru pravopisa.

Kartica Font Effects.Underlining
Podvlačenje. Birate oblik linije kojom podvlačite.
Color
Boja linije kojom podvlačite.
Effects
Birate kombinaciju ispisa velikih i malih slova.
Strikethrough
Precrtavanje reči, birate način kojim će reči biti precrtane.
Individual words
Precrtaj samo reči nemoj praznine.
Relief
3D efekt. "Ispupčena" ili "udubljena" slova.
Font color
Boja slova.
Outline
Slova su providna, iscrtava se samo okvir.
Shadow
Dodaje senku slovima.
Blink
Trepćuće reči.

Kartica Position.

Podeljena je u tri segmenta: Position, Rotation / scaling i Spacing.Position - pozicija.

Superscript
Selektovani tekst ispisuje kao eksponent.

Primer 2.1.

Ovo je SUPERSCRIPT
Normal
Podrazumevana veličina fonta.
Subscript
Selektovani tekst ispisuje kao indeks.

Primer 2.2.

Ovo je SUBSCRIPT
Raise / lower by
Podigni / spusti tekst za određen procent.
Relative font size
Relativna veličina fonta u odnosu na originalnu veličinu.

Rotation / scaling

Rotira selektovani tekst za 0, 90, 270 u pozitivnom matematičkom smeru(suprotno od kazaljke na satu).

Fit to line – sabija rotirani tekst na visinu reda.

Spacing – određujete razmak između karaktera.

Pair kerning - pošto sva slova zauzimaju istu površinu na ekranu može se desiti da jedna reč izgleda kao dve. Ova opcija sprečava tu pojavu. Ova opcija je dostupna samo za određene tipove fontova i da bi se oni ispravno štampali zahteva da i vaš štampač ovo podržava.

Kartica Hyperlink.Ukoliko želite da neka reč predstavlja internet adresu tada u ovoj kartici unoste

Hyperlink

URL
Internet adresa sajta koji se posećuje ( www.atomixlinux.org ).
Text
Tekst koji predstavlja taj URL Atomix
Name
Ime koje zadajete toj adresi (Atomix).
Target frame
Okvir u kojem se otvara sajt.
Events
Dugme za podešavanja događaja kao što je klik.

Character Styles

Visited links
podešavanje izgleda posećene adrese.
Unvisited links
podešavanje izgleda neposećenih adresa.

Kartica BackgroundBirate boju pozadine na kojoj se ispisuju znaci.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.