Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Snimanje dokumenata

Kada ste otkucali vaš dokument prirodno je da želite da ga sačuvate. To možete uraditi tako što kliknete na ikonu diskete ( treća s leva ) u traci sa standardnim alatima, preko padajućeg menija File / Save ili padajući meni File / Save As...Ukoliko vaš dokument još nije sačuvan bez obzira koji način čuvanja odaberete pojaviće se prozor Save As – snimi kao u kojem zadate ime i format zapisa.

File name
U polju za unos ukucate pod kojim imenom želite da sačuvate dokument.
File type
Tip zapisa u kojem čuvate dokument ( sxw - OpenOffice dokument, doc - MicrosoftWord ...)
Save
Snimi dokument.
Cancel
Odustani.
Help
Pomoć.
Save with password
Sačuvaj dokument sa šifrom. Samo onaj ko zna šifru može da otvori dokument.
Automatic file name extension
Automatski dodaj tip dokumenta na kraj imena ( sxw,doc... ).
Edit filter settings
Podešavanja vezana za filtriranje dokumenata.

U slučaju da je vaš dokument snimljen i da ste samo menjali njegov sadržaj tada klikom na ikonu u standardnim alatima snimate promenu koju ste napravili na postojećem dokumentu pri tome vas računar neće ništa pitati već će snimiti dokument pod postojećim imenom u fascikli iz koje ste i otvorili dokument. Isto se dešava ako snimate iz padjućeg menija File / Save.

Ukoliko želite da postojeći dokument snimite pod nekim drugim imenom ili u neku drugu fasciklu tada dokument snimate preko padajućeg menija File / Save As...

Te u dijalog prozoru Save As zadate novo ime dokumenta ili novu fasciklu u koju ćete snimiti taj dokument.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.