Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
OpenOffice Việt — Liên hệ


Địa chỉ liên hệ

Note: this is a Native-Language Project of OpenOffice.org, to support the user community speaking this language by producing quality OpenOffice resources in Vietnamese. Therefore these pages are in Vietnamese. However, you can write to our project members in English, French and several other common languages. Please feel free to contact us about OpenOffice in Vietnamese. :)

Ghi chú: đây là một Dự Án Ngôn Ngữ Sở Hữu của OpenOffice.org, để hỗ trợ cộng đồng người dùng nói ngôn ngữ này bằng cách cung cấp các tài nguyên OpenOffice tốt đẹp bằng tiếng Việt. Vì thế các trang này bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, bạn cũng có thể viết thư cho điều hợp viên của dự án này bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và vài ngôn ngữ chung khác. Mời bạn liên lạc với chúng tôi về OpenOffice Việt. :)

 

 

   
OpenOffice.org Việt
Giới thiệu
Duyệt qua
Liên quan đến...
Lịch sử
Sản phẩm
Giấy phép
Tải vềTải xuống
Dự án
Phát triển
Bắt lỗi chính tả 
Hỏi ĐápHỏi Đáp
Trợ giúp 
Hộp thư chung
Tài liệuTài liệu
Wiki
Từ điển
Tìm từ cấu tạo
Tham gia
Đóng gópĐóng góp
Thông báo lỗiThông báo lỗi
Liên hệ
Liên hệHộp thư chung
Địa chỉ
Lặt vặt
Công trạng
Hợp pháp

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.