Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15

Bản quyền OpenOffice.org

Nói một cách tóm tắt là bạn có toàn quyền tự do sử dụng tất cả các bản quyền của OpenOffice.org.

Bạn sử dụng một cách miễn phí OpenOffice.org ở nhà cũng như ở sở làm việc, và bạn còn có thể sửa đổi, soạn thảo các mã nguồn, làm cho chương trình phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Đây không có gì gọi là khó tin nhưng có thật, và cũng không phải là một cái bẫy. Đây chỉ là kết quả của một công trình làm việc của hàng vạn người soạn thảo phần mềm trên toàn thế giới. Những người soạn thảo phần mềm này đã làm việc với một khái niệm rất bình thường là : mã nguồn của các phần mềm, nếu mà chỉ có những người soạn thảo ra mới mở được, thì cuối cùng cả người viết lẫn người sử dụng đều bị giam vào một vòng lẩn quẩn và làm giảm đi nhiều sự phát triển của phần mềm.

Khi đã quyết định làm việc với khái niệm mới này, những người soạn thảo phần mềm đã trình bày khái niệm này và những ưu điểm của cái mà chúng ta gọi là OpenSource (Nguồn Mở) với những công ty sản xuất phần mềm. Nguồn mở cho phép tất cả các người soạn thảo chương kiểm tra và tân tiến hóa những mã bộ. Như thế các công ty sản xuất phần mềm tự nhiên có được một số đông chuyên gia theo dõi và kiểm tra sự thăng tiến của phần mềm, điều mà không thể làm được, nếu phần mềm được soạn thảo với các mã nguồn đóng.

Kỹ nghệ điện toán đã bắt đầu kiểm chứng được tiềm năng vĩ đại của khái niệm mới này. Chỉ viết ra đây những thí dụ cụ thể như : công ty Netscape với phần mềm Mozilla được soạn thảo với những nguồn mở. Apache, phần mềm máy chính Web, đang được thiết kế trên nhiều hệ thống rất hiện đại. Inspire/Borland với phần mềm thu thập dữ kiện Interbase, v.v.... Sun Microsystems, với phần mềm ứng dụng văn phòng StarOffice, đã là tiên phong làm việc với các nguồn mở. Đây là lần đầu tiên mà một phần mềm thương mại đến gần được vừa với quần chúng vừa với thế giới chuyên môn.

Cho OpenOffice.org, hai bản quyền Nguồn Mở ("OpenSource") được sử dụng. Bản quyền nổi tiếng LPGL (Lesser General Public License) và một bản quyền khác sửa đổi từ Sun Microsystems, SISSL (Sun Industry Standards Source License). Hai bản quyền làm việc song song với nhau trong các đề án Nguồn Mở chuyên môn, vừa bảo đảm được sự tự do làm việc trên các nguồn vừa bảo đảm được tích cách chuyên môn đối với thế giới thương mại.

Bây giờ bạn đã được "thông báo", bạn có thể tìm được những liên kết đến các bản quyền được sử dụng trong "Nguồn Mở". Tất cả các tài liệu đều được soạn thảo bằng tiếng Anh, tiếng được sử dụng trong lúc ký hợp đồng điện toán. 

 

 
Vi.OpenOffice.org
Giới thiệu
Cách di chuyển
Liên quan đến...
Lịch sử
Sản phẩm
Bản quyền
Tải xuống
Dự án
Tiến trình phát triển
Kiểm tra chính tả 
FAQ
Trợ giúp 
Hộp thư chung
Tài liệu
Đóng góp
Đóng góp
Thông báo lỗi
Địa chỉ liên hệ
Hộp thư chung
Địa chỉ
Các vấn đề khác
Lời cảm ơn
Giấy phép

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.