Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15

Tài liệu

Một số liên kết tới các tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm OpenOffice.org.

Tài liệu tổng quát

 • Tùy chỉnh OpenOffice.org, do Kiều Thị Thu Hương và Phan Thái Trung dịch : PDF (391 KB)
 • Chia các tệp tin với người sử dụng Microsoft Office, do Trần Thị Minh Hạnh và Phan Thái Trung dịch : PDF (580 KB)
 • Nhập các tệp tin theo định dạng Microsoft Office, do Trần Thị Minh Hạnh và Phan Thái Trung dịch : PDF (398 KB)

  Writer - Tài liệu về soạn thảo văn bản

 • Thiết lập OpenOffice.org Writer, do Giang Trung dịch : PDF (1,8 MB)
 • Giới thiệu về Writer, do Nguyễn Tiến Lân dịch : PDF (1,4 MB)
 • Những khác biệt khi sử dụng Writer và Word, do Nguyễn Thi Ánh Thơ dịch : PDF (523 KB)
 • Làm việc với ký tự, do Nguyễn Tiến Lân dịch : PDF (1,38 MB)
 • Làm việc với bảng, do Nguyễn Tiến Dũng và Phan Thái Trung dịch : PDF (651 KB)
 • Sử dụng biểu mẫu trong Writer, do Bùi Khánh Dương và Phan Thái Trung dịch : PDF (610 KB)

  Calc - Tài liệu về bảng tính

 • Giới thiệu Calc, do Nguyễn Tiến Lân dịch : PDF (1,0 MB)
 • Sự khác nhau trong cách sử dụng Calc và Excel, do Kiều Thị Thu Hương và Phan Thái Trung dịch : PDF (495 KB)
 • Miêu tả các hàm trong Calc, do Nguyễn Thị Ánh Thơ dịch : PDF (553 KB)

  Hiện tại chưa có nhiều tài liệu trong vi.openOffice.org, nên chúng tôi mong nhận được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm có thể giúp biên dịch các tài liệu từ tiếng Anh, Đức, Pháp hoặc có thể viết các tài liệu riêng.

  Viooo rất cảm ơn sự ủng hộ của Anh Vu Do Quynh và tổ chức Agence universitaire de la Francophonie

  

   

 •  
  Vi.OpenOffice.org
  Giới thiệu
  Cách di chuyển
  Liên quan đến...
  Lịch sử
  Sản phẩm
  Bản quyền
  Tải xuống
  Dự án
  Tiến trình phát triển
  Kiểm tra chính tả 
  FAQ
  Trợ giúp 
  Hộp thư chung
  Tài liệu
  Đóng góp
  Đóng góp
  Thông báo lỗi
  Địa chỉ liên hệ
  Hộp thư chung
  Địa chỉ
  Các vấn đề khác
  Lời cảm ơn
  Giấy phép

  Apache Software Foundation

  Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

  Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.