English:

The Free and Open Productivity Suite
New: Apache OpenOffice 4.1.1 released!


མན་ཆས་་ད།

OpenOffice.org་མན་ཆས་ས་བ་པ་མ་ཟད།ད་ང་གས་གག་པ ་མན་ཆས་གཞན་དང་བར་ན་་འ་ས་ཧ་ཅང་མང་། མན་ཆས་ཆ་ཚང་འ་་ར་ང་་མན་ཆས་གག་ས་བ་པ་མ་ན་པར་གང་ལས་མན་ཆས་གས་ག་ས་བ་པ་ན།

  • ༡ཡན་ལག་ཐམས་བཅད་ལ་་ས་ནས་འ་ས་མང་་ད་ལ་བལ་ད་ས་ན་བས་བ་་ད།དར་ན། གས་ཀ་ས་པ་་ངས་གག་ལ་བལ་ས་ན་གང་གས་མན་ཆས་་མན་ཆས་གང་ང་་ནང་་བལ་ག open officeས་ད་་ས་འར་དང་མན་པ ་་ས་ད་འན་ད་བ་ལ་།གལ་་ད་ས་ག་ད་་ག་ས་འར་ག་བཏང་ན།openoffice ཡང་ག་ས་དང་བན་ནས་འར་ས་ན།
  • ༢ཡན་ལག་འ་མངས་ན་བ་ལག་ཆ་ས་བ་འ་མངས་ན། དར་ན། ད་ས་writerནང་་་འ་ད་་ལག་ཆ་བལ་ས་ན། ས་བ་འ་མངས་ས་impressདང་drawགས་་ནང་འང་བལ་བ།
  • ༣ས་པར་་ས་དས་བ་་ད་ས་བལ་འད་པ ་ག་ཆ་ག་་་མན་ཆས་ས་འན་ད་བ་ན་open office ག་ཆ་་འད་ནང་ ་openoffice.org་ག་ཆ་གང་ང་ས་ཁ་འད་བ། ར་ད་ན་ག་ཆ་ཁ་འད་བ་ས་ན།
  • ༤ མན་ཆས་ཐམས་ཅད་ལ་་ད་་ལག་ཆ་འགའ་ད་། ་དག་མན་ཆས་གག་་ནང་བར་བ་བཏང་ན་མན་ཆས་གཞན་དག་་ནང་འང་འར་ས་ན།དར་ན། ཚགས་བར་བ་བར་ལག་ཆ་་མན་ཆས་གག་་ནང་བར་བ་ས་ན།མན་ཆས་གཞན་དག་་ནང་འང་འར་ས་ན།
  • ༥ ལས་་་ངང་མན་ཆས་ཕན་ན་བར་་ཆ་ར་གནས་ས་ག
  • ༦ ཡན་ལག་ད་ཚད་་open documentམ་པ་ན་པས་་གས་གསར་པ་ཚད་ན་གང་ལས་ག་ཆ་མ་པ་ན། མ་པ་་་xmlམ་པ་དང་གག་མངས་ན་པ་མ་པ་གཞན་ལས་ས་འར་ནང་་བཞག་ན་ཧ་ཅང་ང་ལ་བལ་བ།
  • ༧ད་ངས་གག་ས་མན་ཆས་ད་ཚད་ནང་ད་ད་བ།
  • ༨ཡན་ལག་ད་ཚད་་་འད་ག་མ་ཚབ་ངས་་ག་བད་ད་ལ།འ་ལས་ང་་ས་བ་བ་་ད་་དང་མ་ངས་བར་ན་མ་ད་པར་མན་ཆས་མ་ད་ད་ས་ན།
 

 

 

 
OpenOffice.org
་ད།
ས་པ་ག་།
འལ་གགས་ད་པ།
OpenOfficeལ་འལ་གགས
OpenOfficeད་ག་ལ་འལ་གགས།
འཆར་གར་གས་པ།
ད་ག་་འཆར་གར་གས་པ།
ད་ག་་འཆར་ག་་བ་་ག
ན་་ར་བ།
འལ་གགས་ད་ས།
བ་ང་འབར་།

Apache Feather

Copyright & License | Privacy | Website Feedback | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, the Apache feather logo, and OpenOffice are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.