Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.6 released

 

Përparësitë e pakos së përbashkët softuerike

  • OpenOffice.org është më shumë se një koleksion i disa veglave softverike.
  • Për dalllim nga disa programe konkurente, ky paket nuk është krijuar si koleksion i aplikacioneve të veçanta. Që nga fillimi, është dizajnuar si një pako softverike komplete për përdorim afarist.
  • Të gjitha aplikacionet kanë pamje dhe ndjenjë të njëjtë, duke i bërë kështu ato të lehta për përdorim, veglat të bazuar në konceptin mëso njëherë dhe përdore gjithkund, si për shembull Navigatori dhe Stilisti.
  • Të njëjtat veglat përdoren në mënyrë konsistente përgjatë pakos për shembull veglat me të cilat i përdorni në punë grafike në Writer gjenden poashtu në Impress dhe në Draw.
  • Ju nuk keni nevojë të dini se cili aplikacion është përdorur për të krijuar dokumentin e caktuar. Ju mund të zgjedhni: File > Hape, kudo nga OpenOffice.org dhe aplikacioni përkatës do të aktivizohet.
  • Të gjitha aplikacionet shfrytëzojnë Opcione të përbashkëta. Ju i modifikoni në njërën, dhe kjo afekton të gjitha.
  • Informatat mund të barten lehtë në mes të gjitha aplikacioneve.
  • Të gjitha aplikacionet i ruajnë të dhënat në të njëjtin standard industrial të formatit XML; me kursim të theksuar të hapësirës së diskut, krahasuar me formatet e veçanta të prodhuesve.
  • Të gjitha aplikacionet instalohen në një operacion të vetëm.
  • Të gjitha aplikacionet u nënshtrohen të njëjtit model të hapur licensues nuk ka pagesa të fshehta tash ose në të ardhmen.

Shqip / sq

Fillimi

Programet

Përshkrimi

Writer

Calc

Impress

Base

Draw

Math

Historia

Sinergjia

Projekti

Kontributi

Shkarko

Kontakt

E-Mail lista

 

 

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.