Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

ຖາມ/ຕອບ

(work in progress)

ເນື່ອງຈາກໜ້າ Lang/Lo ຫາກໍ່ມີຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ດັງນັ້ນເຮົາຈິ່ງຍັງບໍ່ມີ "ຄຳຖາມທີ່ພົບເປັນປະຈຳເທື່ອ"

ທ່ານສາມາດຖາມຂໍ້ຄ້ອງໃຈຂອງທ່ານມາທີ່ ເເມວລິ້ງລິດ ຂອງໂຄງການ Lang/Lo . ຖ້າມີໃຜຮູ້ຄຳຕອບທີ່ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບຄົນສ່ວນໃຫຍ່, ເຣົາຈະນຳມັນມາໄວ້ໃນໜ້ານີ້.

ສຳລັບ ຖາມ/ຕອບ ໃນພາສາອັງກິດໃຫ້ກົດທີ່ "FAQs" ທີ່ທາງຊ້າຍ.

 

 

 
Native Lang/Lao
ຄຳແນະນຳ
ຜະລິດຕະພັນ
ລາຍລະອຽດ
ດາວໂຫລດ
ຊີດີຣອມ
ຕົວກວດການສະກົດ
ໂຄງການ
ຄວາມເປັນມາ
ຖາມ/ຕອບ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ເເມວລີ້ງລິດ
ເອກະສານ
ຮ່ວມພັດທະນາ
ເຮັດແນວໃດ?
ແຈ້ງບັນຫາ
ຕິດຕໍ່
ເເມວລີ້ງລິດ
ທີ່ຢູ່ທີມງານຂອງຊ້າງດາວ
ອື່ນໆ
ເຄດິດ
ຂໍ້ກົດຫມາຍ

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.