Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

ຂໍຂອບໃຈ:

  • Sun Microsystems, inc. ສຳຫລັບການເປີດຊອສ໌ໂຄ້ດຂອງ OpenOffice.org ແລະການສະນັບສະຫນູນໂຄງການ OpenOffice.org ໂດຍຕະຫລອດມາ
  • ນັກພັດທະນາທີ່ຮ່ວມພັດທະນາຕົວໂປຣແກຣມ OpenOffice.org ທຸກໆຄົນ;
  • ຜູ້ດູແລໂຄງການ OpenOffice.org ທຸກໆຄົນ;
  • mirror sites ທຸກແຫ່ງ ທີ່ເອື້ອເຟື້ອແບນວິດ ສຳລັບການດວາໂຫລດ.
  • ທຸກໆຄົນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍທາງອື່ນໆ ໂດຍການໃຊ້ ຫລືການທົດລອງໃຊ້ໂປຣແກຣມແຈ້ງບັນຫາທີ່ພົບ ແລະອື່ນໆ

 

 

 
Native Lang/Lao
ຄຳແນະນຳ
ຜະລິດຕະພັນ
ລາຍລະອຽດ
ດາວໂຫລດ
ຊີດີຣອມ
ຕົວກວດການສະກົດ
ໂຄງການ
ຄວາມເປັນມາ
ຖາມ/ຕອບ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ເເມວລີ້ງລິດ
ເອກະສານ
ຮ່ວມພັດທະນາ
ເຮັດແນວໃດ?
ແຈ້ງບັນຫາ
ຕິດຕໍ່
ເເມວລີ້ງລິດ
ທີ່ຢູ່ທີມງານຂອງຊ້າງດາວ
ອື່ນໆ
ເຄດິດ
ຂໍ້ກົດຫມາຍ

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.