Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

ຜົນງານຂອງ OpenOffice.org

OpenOffice.org ເປັນຊຸດໂປຼແກຼມສຳນັກງານທີ່ໃຫ້ອິດສະລະແກ່ຜູ້ໃຊ້ງານທຸກໆຄົນ

ປະກອບດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

  • Writer (ປະມວນຜົນຂໍ້ຄວາມ ແລະແກ້ໄຂໜ້າເວບ).
  • Calc (ຕາຕະລາງຄຳນວນ).
  • Draw (ແຕ້ມຮູບ ກຼາບຟິກເວັກເຕີ).
  • Impress (ນຳສະເໝີຜົນງານ).
  • Formula-editor(ຂຽນສົມຜົນທາງຄະນິດສາດ).
  • Database (ຖານຂໍ້ມູນ, ຕ້ອງໃ້ຮ່ວມກັບຖານຂໍ້ມູນພາຍນອກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ MySQL)

ໂດຍຄວາມສາມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງ OpenOffice.org ທຽບເທົ່າກັບໂປຼແກຼມສຳນັກງານທີ່ມີຊື່ແສງແບບ MS-Office (ບໍ່ຟີ).

ເພື່ອໃຫ້ມີວິໃສທັດ, ທ່ານສາມາດອ່ານບົດສະຫຼຸບຄວາມສາມາດໄດ້ໂດຍ ກົດທີ່ນີ້.

ທ່ານສາມາດເປີດເອກະສານສ່ວນໃຫຍ່ຈາກ MS-Office (Word, Excel, Powerpoint) ໄດ້ໂດຍບໍ່ພົບບັນຫາ, ສາມາດແກ້ໄຂ ແລະບັນທຶກເປັນຣູບແບບເອກະສານແບບ OpenOffice.org (XML fileformat) ຫຼືຈະບັນທຶກເປັນຮູບແບບເກົ່າ (MS Office file format) ກໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນຂອງ OpenOffice.org ຄືມັນບໍ່ສາມາດເອີ້ນໃຊ້ງານແມກໂຄ (macro - ຊຸດຄຳສັ່ງ) ທີ່ຝັງຢູ່ໃນເອກະສານ. ເຖີງແນ່ວໃດກໍ່ຕາມແມກໂຄເຫຼົ່ານີ້ນຈະຍັງຄົງກັບຮັກສາໄວ້ໃນກໍ່ລະນີ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂທີ່ MS Office ອິກ.
ນິ້ນັບວ່າເປັນຄວາມສຳເລັດຢ່າງໜຶ່ງເນື່ອງຈາກຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຮູບແບບເອກະສານຂອງ MS Office ທີ່ບໍ່ສາມາດເປີດໂດຍOpenOffice.org ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ອາການໃຫ້ກຸ່ມນັກພັດທະນາຮູ້ທັນທີ ໂດຍ "ປະເດັນ" ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ IssueZilla ໂດຍວິທີນີ້ຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງໆ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.
ຄວນຕະນັກວ່າ ຕອນນີ້ OpenOffice.org ນີ້ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ຍັງບໍ່ທັນແລ້ວສົມບູນ, ອາດຍັງບໍ່ມີຄວາມພຽບພ້ອມ ແລະຍັງມີຂໍ້ຜິດພາດຢູ່.

StarOffice 6.0 en OpenOffice.org 1.0

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມກ່ຽວກັບ StarOffice ສາມາດເບີ່ງໄດ້ທີ່ Sun Microsystems.

 

 

 
Native Lang/Lao
ຄຳແນະນຳ
ຜະລິດຕະພັນ
ລາຍລະອຽດ
ດາວໂຫລດ
ຊີດີຣອມ
ຕົວກວດການສະກົດ
ໂຄງການ
ຄວາມເປັນມາ
ຖາມ/ຕອບ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ເເມວລີ້ງລິດ
ເອກະສານ
ຮ່ວມພັດທະນາ
ເຮັດແນວໃດ?
ແຈ້ງບັນຫາ
ຕິດຕໍ່
ເເມວລີ້ງລິດ
ທີ່ຢູ່ທີມງານຂອງຊ້າງດາວ
ອື່ນໆ
ເຄດິດ
ຂໍ້ກົດຫມາຍ

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.