Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

ເເມວລີ້ງລິດ (Mailing List)

ລາຍລະອຽດກຽວກັບເມວລິ້ງລິດ (Mailing list) ພາສາລາວໃນ OpenOffice.org.

ມັນທຳງານໄດ້ແນວໃດ?

ເມື່ອທ່ານສົ່ງ ອີເເມວໄປທີ່ເເມວລິ້ງລິດ, ລະບົບຈະສົ່ງມັນຕໍ່ໄປທີ່ສາມາຊິກທຸກຄົນໃນເເມວລິ້ງລິດນັ້ນ. ແນ່ນອນທຸກຄົນຕ້ອງເປັນສາມາຊິກຂອງເເມວລິ້ງລິດກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຕອບຮັບຈາກສາມາຊິກອື່ນໆ. ການສະມັກສາມາຊິກສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍໃຊ້ລິ້ງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມ.

ເມວລິ້ງລິດໃຊ້ໄວ້ເພື່ອຫຍັງ?

  • ເເມວລິ້ງລິດ "users@lo.openoffice.org" ໃຊ້ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກຽວກັບໂຄງການ Lang/Lo. ແລະເລື່ອງອື່ນໆກຽວກັບ OpenOffice.org ທີ່ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບຜູ້ໃຊ້ພາສາລາວ
  • ທ່ານສາມາດທີ່ຈະສົ່ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການໃຊ້ງານ OpenOffice.org ໄປໃນເເມວລິ້ງລິດໄດ້. (ແລະຖ້າຫາກທ່ານຕອບຄຳຖາມໃດໄດ້ກໍ່ຂໍໃຫ້ຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມນັ້ນດ້ວຍ) ແລະຖ້າທ່ານມີເຄັດລັບອັນໃດດີໆ ກໍ່ສາມາດສົ່ງມັນມາໃນເເມວລິ້ງລິດໄດ້ເລີຍ ເຊີ່ງເຮົາຈະທຳການລວບລວມເອົາໄວ້ໃນໜ້າ Tips & Tricks.
  • ສຳລັບເລື່ອງທົ່ວໆໄປທີ່ບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງກ່ຽວກັບພາສາລາວໃຫ້ໃຊ້ເເມວລິ້ງລິດເຊັ່ນ: users@openoffice.apache.org ແລະ users@openoffice.apache.org. ແລະສຳລັບການສະມັກເປັນສາມາຊີກຂອງເເມວລິງລິດພາສາອັງກິດໃຫ້ຄິກທີ່ "Mailing lists".

ເມວລິ້ງລິດພາສາລາວ
ລາຍການ ສະມັກສາມາຊິກ ຍົກເລີກການເປັນສາມາຊິກ ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມ ເບີ່ງຂໍ້ຄວາມເກົ່າ

users@lo.openoffice.org
ສົນທະນາກ່ຽວກັບການໃຊ້ງານ OpenOffice.org ເປັນພາສາລາວ.

ສະມັກ ຍົກເລີກ ຄົ້ນຫາ ເອີ້ນເບີ່ງ

dev@lo.openoffice.org
ສົນທະນາກ່ຽວກັບການພັດທະນາ OpenOffice.org ເປັນພາສາລາວ.

ສະມັກ ຍົກເລີກ ຄົ້ນຫາ ເອີ້ນເບີ່ງ


    ເຄັດລັບເພີ່ມເຕີ່ມໃນການໃຊ້ເເມວລິ້ງລິດ

  • ກະລຸນາສະມັກເປັນສາມາຊິກຂອງເເມວລິ້ງລິດກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງອີເເມວເຂົ້າລິດ
  • ໃຫ້ສົ່ງອີເເມວແຍກກັນສຳລັບແຕ່ລະຄຳຖາມ, ຖ້າຫາກວ່າຄຳຖາມເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ
  • ກະລຸນາອະທິບາຍແຕ່ລະຫົວຂໍ້ໃຫ້ຈະແຈ້ງໃນຊ່ອງ "Subject" (ຫົວຂໍ້)
  • ສາມາຊິກທຸກໆ ຄົນຈະໄດ້ຮັບອີເເມວທີ່ສົ່ງເຂົ້າໃນເເມວລິ້ງລິດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການກວດສອບຈາກຜູ້ເບີ່ງແຍງລະບົບ
  • ທ່ານສາມາດແຍກປະເພດອີເເມວຈາກຫຼາຍໆເມວລິ້ງລິດທີ່ຕ່າງກັນໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົວກອງເເມວ (mail filter) ເຊີ່ງໂປຼແກຼມອີເເມວທົ່ວໆໄປຈະມີຄວາມສາມາດນີ້

 

 

 
Native Lang/Lao
ຄຳແນະນຳ
ຜະລິດຕະພັນ
ລາຍລະອຽດ
ດາວໂຫລດ
ຊີດີຣອມ
ຕົວກວດການສະກົດ
ໂຄງການ
ຄວາມເປັນມາ
ຖາມ/ຕອບ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ເເມວລີ້ງລິດ
ເອກະສານ
ຮ່ວມພັດທະນາ
ເຮັດແນວໃດ?
ແຈ້ງບັນຫາ
ຕິດຕໍ່
ເເມວລີ້ງລິດ
ທີ່ຢູ່ທີມງານຂອງຊ້າງດາວ
ອື່ນໆ
ເຄດິດ
ຂໍ້ກົດຫມາຍ

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.