Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

ຂໍ້ມູນທາງກົດຫມາຍ

(work in progress)

OpenOffice.org ໃຊ້ໃບອະນຸຍາດຄູ່ສຳລັບຊອດໂຄ້ດ (Souce Code) ແລະເອກະສານໃບອະນຸຍາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ເຜີ່ຍແຜ່ໃນເວບໄຊ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃມຜະລິດຕະພັນ. ເຊີ່ງ GNU ໃບອະນຸຍາດທາງການທົ່ວໄປ (GPL) ແລະ ໃບອະນຸຍາດມາດຕະຖານການຜະລິດຂອງ SUN (SISSL) ແມ່ນເປັນໃບອະນຸຍາດຊອດໂຄ້ດຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ.

ເມື່ອໃບອະນຸຍາດ GPL ຖືກນຳໃຊ້, ການທຳງານຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງ OpenOffice.org ຊອດໂຄ້ດ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ GNU (LGPL) ທີ່ໃຊ້ແທນ (GPL) ໄດ້. ພວກເຮົາແມ່ນໃຫ້ການສະນັບສະຫນູນຜູ້ໃຊ້, ສາມາດໃຊ້ໃບອະນຸຍາດ GPL/LGPL ແລະເຂົ້າຮ່ວມກັບສາມາຄົມ OpenOffice.org ແບບເຕັມໂຕໄດ້.

ສຳລັບໃບອະນຸຍາດສະບັບກອບປີ້ ແມ່ນພໍ່ຈະໃຊ້ໄດ້. ເຊີ່ງທ່ານສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຈາກທີ່ນີ້:

ໃບອະນຸຍາດຄູ່ຂອງ OpenOffice.org ຊອດໂຄ້ດ ຖືກກຳນົດໃຫ້ສາມາດເປີດກວ້າງ ແລະນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ່ໄດ້ຟີສຳລັບສາມາຄົມ GPL. ໃບອະນຸຍາດຄູ່ແມ່ນການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນໃນໂຄງການໂອເພີ້ນຊອດໂຄ້ດ ເຊັ່ນວ່າ Perl ແລະ Mozilla. ເຖີງແມ່ນວ່າຈະເປັນການໃຊ້ GPL/LGPL ແລະ SISSL ຮ່ວມກັນ, ນັກພັດທະນາຈະມີອິດສະລະສູງ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໄວ້ຊິ່ງຄວາມຮ່ວມມື ແລະການທຳງານຮ່ວມກັນ.

ສຳລັບ OpenOffice.org ຊອດໂຄ້ດ ທ່ານສາມາດທີ່ຈະປ່ຽນແປງ, ເສີ່ມຂະຫຍາຍ ແລະພັດທະນາໄດ້ ເຊີ່ງທ່ານຈະຕ້ອງອຸທິດຊອດໂຄ້ດນັ້ນໃຫ້ກັບມົນນິທິ. ໃບອະນຸຍາດ GPL ແລະ SISSL ແມ່ນຈະມີລະບັບການອະນຸຍາດຕ່າງກັນ ແລະຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບໃນການພິຈາລະນາ, ແດ່ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ການພິຈາລະນາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ແລ້ວ ທຸກອັນ ແລະທຸກການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ແມ່ນຈະຖືກເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະຊົນ

ໃນການສົ່ງໂຄ້ດໃຫ້ໂຄງການ, ທ່ານຕ້ອງສົ່ງຟອມສັນຍາກ່ຽວກັບລິກະສິດການຮ່ວມມື. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມເບີ່ງໄດ້ທີ່ຫນ້າ Contributing

ເບີ່ງທີ່ ຖາມ/ຕອບ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດຂອງ OpenOffice.org ແລະການແນະນຳການໃຊ້ໃບອະນຸຍາດ.

 

 
Native Lang/Lao
ຄຳແນະນຳ
ຜະລິດຕະພັນ
ລາຍລະອຽດ
ດາວໂຫລດ
ຊີດີຣອມ
ຕົວກວດການສະກົດ
ໂຄງການ
ຄວາມເປັນມາ
ຖາມ/ຕອບ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ເເມວລີ້ງລິດ
ເອກະສານ
ຮ່ວມພັດທະນາ
ເຮັດແນວໃດ?
ແຈ້ງບັນຫາ
ຕິດຕໍ່
ເເມວລີ້ງລິດ
ທີ່ຢູ່ທີມງານຂອງຊ້າງດາວ
ອື່ນໆ
ເຄດິດ
ຂໍ້ກົດຫມາຍ

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.