Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

ແຈ້ງບັນຫາ

ເຖີ່ງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ເປັນນັກຂງນໂປຼແກຼມທ່ານກໍ່ສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາ OpenOffice.org ໄດ້ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການລາຍງານບັນຫາຕ່າງໃນການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມບໍ່ສົມບູນ ເພື່ອທີ່ນັກພັດທະນາຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ນຳໃຊ້ການລາຍງານຂອງທ່ານ ພັດທະນາແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງເຫລົ່ານັ້ນ ແລະດ້ວຍວິທີນີ້ ມັນກໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຫຼາຍບັນຫາ ຕັ້ງແຕ່ໂຄງການໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ.

ສຳລັບພາສາໃນອິນສູຊິວລາ (Issuezilla), ລະບົບ "ບັກແທ໊ກຄິງ" (bug tracking) ຂອງ OpenOffice.org ແມ່ນໃນພາສາອັງກິດ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຕອ້ງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາອັງກິດ.

ຄຳສັບພາອັງກິດ "Issue" ໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖີງບາງຢ່າງຄື "ບັນຫາ". ເມື່ອທ່ານພົບບັນຫາໃນຂະນະການໃຊ້ງານ ຫຼືການທົດສອບ OpenOffice.org.

ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໄດ້, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ທຳການຈົດທະບຽນເປັນສາມາຊິກຂອງໂຄງການ OpenOffice.org. ສຳລັບທີ່ຢູ່ທີ່ຮັບຣູ້ກັນໃນໂຄງການ ແລະເປັນໄປໄດ້ວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ ເຖີງແມ່ນໃດກໍ່ຕາມປາງສິ່ງກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ ("ໄດ້ແກ້ໄຂ່",ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງ). ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ logged in. ຈຳໄວ້ວ່າບາວເຊີ (browers- Explorer or etc..) ຂອງທ່ານໄດ້ສະນັບສະໜູນ cookies.

ແນ່ນອນ!, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າຄວາມຮູ້ແບບດຽວກັນທ່ານໄດ້ຖືກລາຍງານມາແລ້ວໂດຍຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນໆ. ເພາະສະນັ້ນມັນຈະເປັນການດືກ່ວາຫາກຈະກວດເບີ່ງທີ່ ໜ້າຄົ້ນຫາ ຂອງ ອິດຊູຊິວລາ ກ່ອນ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຂ້ອຍເລືອກເອົາສິງທີ່ພໍ່ຈະເປັນໄປໄດ້ທັງໝົດສຳລັບ "ສະຖານະ" (ກົດທີ່ "ບໍ່ຢືນຢັນ"), ຈາກນັ້ນ, ທຳການປ່ຽນຄຳສັບໃໝ່, ກົດທີ່ "ປິດ". ວິທີ່ນີ້ ຍັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ມີການແກ້ໄຂແລ້ວໃນການຜົນງານທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອອກຈຳໜ່າຍເທື່ອ. ຈານນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ກອກລົງໃນ "ບົດສະຫຼຸບ" ຫຼື ໃນ "ລາຍການຄຳພັດທະນາ" ສັບພາສາອັງກິດບາງສັບທີ່ທ່ານຄິດວ່າ ເຂົາອາດຈະສະແດງໃນທຳນອງດຽວກັບບັນຫາຂອງທ່ານ. ກົດທີ່ "ສົ່ງມອບ" ເພື່ອເບິ່ງຜົນລັບຂອງບັນຫາ. ຖ້າໃນລາຍການບໍ່ສະແດງຂໍ້ຄວາມ ບັກ ທີ່ກົງກັນກັບບັນຫາຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດ ກົດ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃໝ່.

ໃນຕ້ອງນີ້ ໃຫ້ສະແດງ OpenOffice.org ສ່ວນທີ່ຄິດວ່າມີບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ. ຖ້າຫາບໍ່ແນ່ໃຈກໍ່ບໍ່ມີບັນຫາ, ໃຫ້ເລືອກອັນທີ່ຄິດວ່າເໝາະສົມທີ່ສຸດ.

ທ່ານສາມາດໃສ່ຄວາມຮູ້. ທະຍາຍາມໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປດ້ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍນັກພັດທະນາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພວກເຂົາອາດຈະເບີ່ງສະເພາະບັນຫາສຳລັບພວກເຂົາເອງ, ເຊື່ງແບບນັ້ນຈະເປັນການເຮັດເພື່ອບັນຫາສະເພາະໃນວົງແຄບ, ແລະອື່ນໆ. ກະລຸນາອ່ານທີ່ ການຂຽນຕວາມຮູ້ແນະນຳ ກ່ອນທີ່ຈະນຳມາເປັນຄວາມຮູ້! ໃນໜ້ານີ້ໄດ້ຊີ້ແຈງເຖີງຄວາມໝາຍຂອງຫຼາຍໆຂະແໜງ

ຖ້າທ່ານໃຊ້ OpenOffice ພາສາລາວ, ມັນອາດຈະຍາກທີ່ຈະສະແດງບັນຫາກ່ວາໃນພາສາອັງກີດ, ເພາະມັນບໍ່ໄດ້ປະກົດເລື້ອຍໆໃນເມນູ ຫຼືໃນສ່ວນອື່ນໆ. ສຳລັບພາສາອັງກິດ ເບີ່ງໄດ້ທີ່ Multilingual OpenOffice.org Glossary in Spreadsheet Format (sdc) (ແລະ ທີ່ນີ້).

 

 

 
Native Lang/Lao
ຄຳແນະນຳ
ຜະລິດຕະພັນ
ລາຍລະອຽດ
ດາວໂຫລດ
ຊີດີຣອມ
ຕົວກວດການສະກົດ
ໂຄງການ
ຄວາມເປັນມາ
ຖາມ/ຕອບ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ເເມວລີ້ງລິດ
ເອກະສານ
ຮ່ວມພັດທະນາ
ເຮັດແນວໃດ?
ແຈ້ງບັນຫາ
ຕິດຕໍ່
ເເມວລີ້ງລິດ
ທີ່ຢູ່ທີມງານຂອງຊ້າງດາວ
ອື່ນໆ
ເຄດິດ
ຂໍ້ກົດຫມາຍ

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.