Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

ຮ່ວມພັດທະນາ

ໂຄງການໃນ Lang/Lao ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະເປັນການຂຽນ ແລະການແປເອກະສານເປັນພາສາລາວ ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ມີການເບິ່ງແຍງ Lang/Lao ເວບໄຊ໌. ແລະກໍ່ຍັງມີອິກຫຼາຍໆເລື່ອງ ທີ່ຕ້ອງເຮັດຫາກວ່າທ່ານສົນໃຈ

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກຊ່ວຍເຫືອບອກເຮົາມາໄດ້ທີ່ ເເມວລິ້ງລິ/MailingList ນີ້ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າມີຄົນອື່ນອີກຫຼືບໍ່ທີ່ກຳລັງເຮັດຫຼືສົນໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາສົນໃຈ

 

 

 
Native Lang/Lao
ຄຳແນະນຳ
ຜະລິດຕະພັນ
ລາຍລະອຽດ
ດາວໂຫລດ
ຊີດີຣອມ
ຕົວກວດການສະກົດ
ໂຄງການ
ຄວາມເປັນມາ
ຖາມ/ຕອບ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ເເມວລີ້ງລິດ
ເອກະສານ
ຮ່ວມພັດທະນາ
ເຮັດແນວໃດ?
ແຈ້ງບັນຫາ
ຕິດຕໍ່
ເເມວລີ້ງລິດ
ທີ່ຢູ່ທີມງານຂອງຊ້າງດາວ
ອື່ນໆ
ເຄດິດ
ຂໍ້ກົດຫມາຍ

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.