Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

ເອກະສານ

(work in progress)

ລວບລວມລິ້ງໄປຍັງເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ OpenOffice.org

ຂະນະນີ້ເຣົາຍັງບໍ່ມີເອການສານທີ່ເປັນພາສາລາວ ພຽງພໍ, ໂດຍເຫດນີ້ເຮົາຈະຍິນດີຫລາຍ ຖ້າມີໃຜທີ່ຈະອາສາ ຊ່ວຍຂຽນເອກະສານເປັນພາສາລາວ ຫລືຊ່ວຍແປເອກະສານຕົ້ນສະບັບຈາກພາສາ ອັງກິດ, ເຢຍລະມັນ, ຝະຣັ່ງເສດ ແລະອື່ນໆ ມາເປັນພາສາລາວ.

ທ່ານ ອາດຈະເລີ່ມຈາກການຂຽນເອກະສານການໃຊ້ງານສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງ OpenOffice.org ເປັນສ່ວນກໍ່ໄດ້.

ເທັກນິກ ແລະກົນລະເມັດເຕັດລັບຕ່າງໆ ສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ຂອງ OpenOffice.org ສາມາດສົ່ງມາໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ທີ່ ເມວລີ້ງລິດ! ພວກເຮົາຂະທຳການລວບລວມໄວ້ທີ່ Tips & Tricks

ສຳລັບຄຳຖາມທີ່ພົບເລຶ້ອຍໆ (ຖາມ/ຕອບ) ສາມາດອ່ານໄດ້ທີ່ ຖາມ/ຕອບ ມີທ່ານໃດສົນໃຈແປມັນບໍ່? :)

 

 

 
Native Lang/Lao
ຄຳແນະນຳ
ຜະລິດຕະພັນ
ລາຍລະອຽດ
ດາວໂຫລດ
ຊີດີຣອມ
ຕົວກວດການສະກົດ
ໂຄງການ
ຄວາມເປັນມາ
ຖາມ/ຕອບ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ເເມວລີ້ງລິດ
ເອກະສານ
ຮ່ວມພັດທະນາ
ເຮັດແນວໃດ?
ແຈ້ງບັນຫາ
ຕິດຕໍ່
ເເມວລີ້ງລິດ
ທີ່ຢູ່ທີມງານຂອງຊ້າງດາວ
ອື່ນໆ
ເຄດິດ
ຂໍ້ກົດຫມາຍ

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.