Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

ຊີດີຣອມ OpenOffice.org

ການແຈກຈ່າຍຊອບແວແບບເປັນຊີດີຣອມ(CD-ROM)ນັ້ນ ມີຈູດປະສົງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ສະດວກທີ່ຈະດາວໂຫລດ(download)ໂດຍຕົນເອງ.
ສຳລັບການແຈກຈ່າຍຊ໊ອດໂຄ້ດຂອງ OpenOffice.org ແບບເປັນຊີດີຣອມ, ກະລຸນາອ່ານທີ່ ຖາມ/ຕອບ ເນື່ອງຈາກເອກະສານໃນໂຕກວດສອບຕົວສະກົດຫລາຍເອກະສານ (ໃນພາສາອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາມລາວ) ຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງໃບອະນຸຍາດແບບ GPL, ດັງນັ້ນຈຶ່ງຄວນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເອກະສານແນະນຳ (Readme) ໄດ້ຖືກບັນຈຸໄວ້ໃນຊີດີຣອມ.

ຊີດີຣອມທີ່ບັນຈຸຊອບແວ Openoffice.org ຄວນຈະຕ້ອງມີສ່ວນປະກອບດັ່ງໃນຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້:

  • ໂປຼແກຼມ OpenOffice.org ພາສາລາວລຸ້ນລ່າສຸດ ສຳລັບ MS Windows(x86), GNU/Linux(x86)
  • ໂປຼແກຼມ OpenOffice.org ພາສາອັງກິດ(ຕົ້ນສະບັບ) ສຳລັບ MS Windows(x86), GNU/Linux(x86)
  • ຊອດໂຄ້ດ
  • ໃບອະນຸຍາດໃຊ້ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນໃບອະນຸຍາດແບບ GPL, LGPL ແລະ SISSL
  • ເອກະສານສຳລັບຕົວກວດສອບຕົວສະກົດ ເຊັ່ນວັດຈະນານຸກົມ ລວມເຖີງເອກະສານປະກອບຕ່າງໆ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດຈຳໜ່າຍຊີດີຣອມ OpenOffice.org ພາສາລາວໄດ້ທັນທີ, ແລະຊ່ວຍ ແຈ້ງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານມາທີ່ພວກເຮົາ ເພື່ອທີ່ວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງ ທ່ານໄວ້ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍໄວ້ໃນໜ້ານີ້.

 

 

 
lang/lo
ຄຳແນະນຳ
ຜະລິດຕະພັນ
ລາຍລະອຽດ
ດາວໂຫລດ
ຊີດີຣອມ
ຕົວກວດການສະກົດ
ໂຄງການ
ຄວາມເປັນມາ
ຖາມ/ຕອບ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ເມວລີ້ງລິດ
ເອກະສານ
ຮ່ວມພັດທະນາ
ເຮັດແນວໃດ?
ແຈ້ງບັນຫາ
ຕິດຕໍ່
ເມວລີ້ງລິດ
ທີ່ຢູ່
ອື່ນໆ
ເຄດິດ
ຂໍ້ກົດຫມາຍ

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.