Suomi:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.3 released!

Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto

XML-asiakirjat » Tuontisuodattimet

Tuontisuodattimen tekeminen

OpenOffice.orgiin on mahdollista itse rakentaa tuontisuodattimia XSLT-kielellä. Tuontisuodattimet voidaan asentaa OpenOffice.orgiin helposti tai niitä voidaan käyttää ulkoisissa ohjelmissa.

Tuontisuodatin koostuu seuraavista komponenteista:

 • XSLT-muunnin, joka luo asiakirjan content.xml-tiedoston,
 • tuontimalli, joka määrittelee asiakirjan tyylit, ja lisäksi
 • valinnainen DTD-rakennemäärittely.

XML-asiakirja

Käytämme esimerkkinä seuraavaa XML-muodossa olevaa henkilötietokantaa.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<henkilot>
 <henkilo>
  <etunimi>Aleksanteri</etunimi>
  <sukunimi>Suuri</sukunimi>
  <syntymaaika>30.7.356 eaa</syntymaaika>
  <ammatti>valloittaja</ammatti>
  <siviilisaaty tyyppi="naimaton"/>
 </henkilo>

 <henkilo>
  <etunimi>Kaarle</etunimi>
  <sukunimi>Suuri</sukunimi>
  <syntymaaika>2.4.742</syntymaaika>
  <ammatti>kuningas</ammatti>
  <siviilisaaty tyyppi="leski"/>
 </henkilo>

 <henkilo>
  <etunimi>Konstantinus</etunimi>
  <sukunimi>Suuri</sukunimi>
  <syntymaaika>27.2.273</syntymaaika>
  <ammatti>keisari</ammatti>
  <siviilisaaty tyyppi="naimisissa"/>
 </henkilo>

 <henkilo>
  <etunimi>Kyyrös II</etunimi>
  <sukunimi>Suuri</sukunimi>
  <syntymaaika>576 eaa</syntymaaika>
  <ammatti>kuningas</ammatti>
  <siviilisaaty tyyppi="eronnut"/>
 </henkilo>
</henkilot>

XML-rakennemäärittelyt

XML-asiakirjatyypille on hyvä tehdä DTD-rakennemäärittely oikeellisuuden tarkistamiseksi. DTD-määrittely ei ole pakollinen ja sitä käytetään OpenOffice.orgissa lähinnä vientisuodattimissa oikeellisuuden tarkistamiseen. Tuonnissa sitä voidaan käyttää vain .xml-päätteisen asiakirjatiedoston tyypin selvittämiseen, eikä sekään ole pakollista.

Yllä mainitun henkilötietoesimerkin DTD-rakennemäärittely olisi seuraavanlainen:

<!ELEMENT henkilot (henkilo*)>
<!ELEMENT henkilo (etunimi,sukunimi,syntymaaika,ammatti,siviilisaaty)>
<!ELEMENT etunimi (#PCDATA)>
<!ELEMENT sukunimi (#PCDATA)>
<!ELEMENT syntymaaika (#PCDATA)>
<!ELEMENT ammatti (#PCDATA)>
<!ELEMENT siviilisaaty EMPTY>
<!ATTLIST siviilisaaty tyyppi (naimaton|naimisissa|eronnut|leski) #REQUIRED>

DTD-rakennemäärittelyjä voidaan käyttää esimerkiksi oikeellisuustarkistuksiin.

Seuraavassa esimerkki käyttäen onsgmls-validaattoria, kun XML-tiedostoon on tehty virhe:

$ onsgmls -wxml -s henkilotiedot.xml
onsgmls:henkilotiedot.xml:29:13:E: element "EETUNIMI" undefined
onsgmls:henkilotiedot.xml:30:13:E: document type does not allow element "SUKUNIMI" here
onsgmls:henkilotiedot.xml:31:16:E: document type does not allow element "SYNTYMAAIKA" here
onsgmls:henkilotiedot.xml:32:12:E: document type does not allow element "AMMATTI" here
onsgmls:henkilotiedot.xml:33:34:E: document type does not allow element "SIVIILISAATY" here
onsgmls:henkilotiedot.xml:34:11:E: end tag for "HENKILO" which is not finished

XML-pohjaiset "skeemat" ovat DTD-määrittelyjä uudempi tapa tehdä XML-rakennemäärittelyjä, ja mahdollistavat mm. tietotyyppien (kuten merkkijono tai kokonaisluku) määrittämisen. XML-skeemoja voi tehdä usealla skeemakielellä, kuten XML Schema tai RelaxNG. Henkilötietoesimerkkimme XML-asiakirjatyypin RelaxNG-rakennemäärittely olisi seuraavanlainen:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<element name="henkilot" xmlns="http://relaxng.org/ns/structure/1.0">
 <zeroOrMore>
  <element name="henkilo">
   <element name="etunimi">
    <text/>
   </element>
   <element name="sukunimi">
    <text/>
   </element>
   <element name="syntymaaika">
    <text/>
   </element>
   <element name="ammatti">
    <text/>
   </element>
   <element name="siviilisaaty">
    <attribute name="tyyppi">
     <choise>
      <value>naimaton</value>
      <value>naimisissa</value>
      <value>eronnut</value>
      <value>leski</value>
     </choise>
    </attribute>
   </element>
  </element>
 </zeroOrMore>
</element>

RelaxNG-rakennemäärittelyjä voidaan käyttää esimerkiksi oikeellisuustarkistuksiin. Ohjelmia, jotka tukevat RelaxNG:tä, on lukuisia. Seuraavassa esimerkki käyttäen jing-validaattoria, kun XML-tiedostoon on tehty virhe:

$ jing henkilotiedot.rng henkilotiedot.xml
/home/magi/texts/linux/openoffice/xml/henkilotiedot.xml:29: error: unknown element "eetunimi"
/home/magi/texts/linux/openoffice/xml/henkilotiedot.xml:30: error: required elements missing

XSLT-muunnin

XSLT-tuontisuodatin muuntaa tuotavan XML-asiakirjan OpenOffice.org-asiakirjan content.xml-tiedostoksi.

Muunnos koostuu kahdesta pääosasta:

 • asiakirjan rungon määrittelystä ja
 • eri tyyppisten elementtien muunnoksista.

Alla oleva muunnos muuntaa henkilötieto-asiakirjan OpenOffice.org 1.1 Writer -asiakirjaksi.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 xmlns:office="http://openoffice.org/2000/office"
 xmlns:style="http://openoffice.org/2000/style"
 xmlns:text="http://openoffice.org/2000/text"
 office:class="text"
 office:version="1.0"
 version="1.0">

 <xsl:output indent="yes" encoding="UTF-8"/>

 <!-- ============================================================================ -->
 <!-- Asiakirjan runko.                              -->
 <!-- ============================================================================ -->
 <xsl:template match="/">
  <office:document>

   <office:body>

    <!-- Otsikko -->
    <text:h text:level="1" text:style-name="Heading 1">
     <xsl:text>Tuodut henkilötiedot</xsl:text>
    </text:h>

    <!-- Esittelyteksti -->
    <text:p text:style-name="Text body">
     <xsl:text>Tämä on omassa XML-formaatissa olevasta
     tiedostosta tuotu Writer-asiakirja.</xsl:text>
    </text:p>

    <!-- Käsitellään henkilö-tietueet -->
    <xsl:apply-templates select="henkilot/henkilo"/>

    <text:p text:style-name="Text body"></text:p>
    <text:p text:style-name="Text body">
     <xsl:text>XML-tiedostosta ladatut tietueet ovat
     Henkilo-tyylisinä kappaleina. Tietueen kentät käyttävät
     nimettyjä merkkityylejä, joiden perusteella ne tunnistetaan
     tallennettaessa.</xsl:text>
    </text:p>

   </office:body>
  </office:document>
 </xsl:template>

 <!-- ============================================================================ -->
 <!-- Yhden henkilön tiedot                            -->
 <!-- ============================================================================ -->
 <xsl:template match="henkilo">
  <text:p text:style-name="Henkilo">

   <!-- Etunimi -->
   <text:span text:style-name="Etunimi">
    <xsl:value-of select="etunimi"/>
   </text:span>
   <xsl:text> </xsl:text>

   <!-- Sukunimi -->
   <text:span text:style-name="Sukunimi">
    <xsl:value-of select="sukunimi"/>
   </text:span>

   <!-- Syntymäaika -->
   <xsl:text> (s. </xsl:text>
   <text:span text:style-name="Syntymaaika">
    <xsl:value-of select="syntymaaika"/>
   </text:span>
   <xsl:text>)</xsl:text>

   <!-- Muuta tekstiä -->
   <xsl:text> oli merkittävä henkilö historiassa. Hän oli </xsl:text>
   <text:span text:style-name="Ammatti">
    <xsl:value-of select="ammatti"/>
   </text:span>
   <xsl:text>, mutta hän harrasti myös runoutta, sodan runoutta. </xsl:text>
   <xsl:text>Ihmisenä hän oli onneton, koska oli </xsl:text>

   <!-- Siviilisääty -->
   <text:span text:style-name="Siviilisaaty">
    <xsl:value-of select="siviilisaaty/@tyyppi"/>
   </text:span>
   <xsl:text>.</xsl:text>
  </text:p>
 </xsl:template>
 
</xsl:stylesheet>

Esimerkissä muotoillaan henkilo-tietueet tekstikappaleiksi ja tietueen kentät kappaleen tekstin joukkoon.

Asiakirjan kappaleet ovat <text:p>-merkintöjen sisällä, jotka vastaavat pitkälti HTML:n <p>-merkintöjä. Attribuutti text:style-name määrittelee kappaleen tyylin, jonka on oltava joko content.xml-tiedoston alussa määritelty automaattinen tai malliasiakirjassa (ks. alla) määritelty epäautomaattinen tyyli.

Varsinainen tekstisisältö on <text:span>-merkintöjen sisällä. Niissä kannattaa usein käyttää text:style-name-attribuuttia, joka määrittelee tekstityylin. Niiden avulla tuonti ei hävitä informaatiota ja vientisuodatin voi tunnistaa kentät.

Tuontisuodattimen malliasiakirja

Tuontisuodatin luo vain asiakirjan varsinaisen sisällön sisältävän content.xml-tiedoston. Kaikki muu sisältö, kuten epäautomaattiset (eli varsinaiset) tyylit sisältävä styles.xml-tiedosto, saadaan erillisestä tuonnin malliasiakirjasta. Tosin epäautomaattiset tyylit on luvallista määritellä myös content.xml-tiedoston alussa.

Malliasiakirjan sisällöllä ei ole mitään merkitystä ja se poistetaan tuotaessa. Sitä voi kuitenkin käyttää tyylejä suunniteltaessa esimerkkinä, kuten alla olevassa kuvassa näkyy:

XML-asiakirjaa muunnettaessa kannattaa yleensä määritellä kullekin tietue- ja kenttätyypille oma kappale-, sivu- tai merkkityyli, riippuen XML-asiakirjan rakenteesta. Henkilötietoesimerkissämme XML-asiakirjan henkilo-elementti muunnetaan Henkilo-kappaletyyliksi ja sen alaelementit merkkityyleiksi.

Tuontisuodattimen käyttö

Tuonti voidaan tehdä OpenOffice.orgin sisällä asentamalla XSLT-muunnin suodattimeksi tai ulkopuolella erillisellä XSLT-käsittelijällä.

Alla on esitetty tuontisuodattimen avulla tuotu asiakirja:

Marko Grönroos
magi42@openoffice.org

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.