Sprog:

Den gratis og åbne produktivitets pakke
Apache OpenOffice 4.1.3 er nu tilgængelig
Dansk oversættelse

Dansk oversættelse

Overordnet strategi

Oversættelsen skal ligge så tæt på den engelske som muligt for at sikre minimalt udsving i stilen fra oversætter til oversætter. Det sikrer også, at de overvejelser, som produktets designere har haft med hensyn til brug af begreber, bedst muligt overføres til den danske oversættelse.

Med OpenOffice.org 2.0 er den overordnede strategi, at have en terminologi, der lægger sig tæt op ad kendt terminologi i kontorpakker.

Fremgangsmåde

Vi oversætter officiel dokumentation fra OpenOffice.org samt tilføjelser i brugergrænsefladen og hjælpetekster ved nye udgivelser. Alle er velkomne til at deltage i oversættelsesarbejdet. Det kræver ingen særlige forudsætninger udover gode dansk- og engelskkundskaber. Det tekniske hjælper vi med om nødvendigt.

Erfarne oversættere, der allerede har adgang til oversættelsesværktøjet, varetager løbende oversættelse og kvalitetssikring af brugergrænsefladen og hjælpetekster.

Problemstillinger, fejl og mangler i den danske oversættelse (uanset version) kan løbende rapporteres af alle til e-postlisten dansk@da.openoffice.org.

Brugergrænsefladen (GUI) er færdigoversat, og begrebsoversættelsen i denne skal altid følges i alle andre sammenhænge. Vi tager altid aktivt stilling til nye begreber, inden de indføres i oversættelsen af OpenOffice.org. Hvis en begrebsoversættelse i brugergrænsefladen skal ændres, skal det ligeledes diskuteres på e-postlisten dansk@da.openoffice.org, inden oversættelsen evt. ændres.

Om oversættelse generelt

Oversættelsen skal naturligvis følge danske retskrivningsregler - også hvad angår brug af store og små bogstaver i ord og sætninger. Henvises der i en tekst til et mere alment koncept, så skriv det som vanligt med småt. F.eks. Når du har gennemført stavekontrol, kan du.... Henvises der i en tekst til en specifik funktion eller et menupunkt, der kan bære et egennavn, så skriv med stort selvom det er midt i en sætning. F.eks. Klik dernæst på Stavekontrol for at....

anbefaling fra Dansk Sprognævn og anbefaling fra Dansk Center for Tilgængelighed bruger vi ikke accent aigu over imperativer, der ender med trykstærkt -er.

Vi bruger accent aigu til at skelne talangivelsen fra ubestemt ental, da det sjældent fremgår af konteksten. F.eks. Select one object oversættes til Marker ét objekt.

Udsagnsord, der på engelsk ender med -ing (f.eks. editing), kan oversættes forskelligt på dansk; til navneformen at redigere, nutid redigerer samt redigering af. I brugergrænsefladen optræder denne form oftest som redigerer, da det så beskriver status for en igangværende proces (f.eks. loading document). I hjælpefilerne derimod bruges det oftest som overskrift for et afsnit som f.eks. Editing hyperlinks, og her skal det oversættes til Redigering af hyperlinks. I hjælpefilernes indeks bruges det også, men her skal det oversættes til navneformen redigere.

En mus har knapper, og et tastatur har taster.

Klik efterfølges altid af et , hvis klik-handlingen er rettet mod et objekt.

Engelske eksempler som f.eks. Las Vegas skal så vidt muligt oversættes til eksempler, der er vedkommende for danskere. F.eks. kan Las Vegas oversættes til Løkken. Men vær opmærksom på, om der er grafik, der også indeholder eksemplet og dermed besværliggør et dansk eksempel.

Kommasætning skal altid følge det grammatiske komma, men kan også suppleres af pausekomma i opremsninger. F.eks. i forbindelse med beskrivelse For at gemme dokumentet, klik på Filer, klik på Gem etc.

Består et sammensat navneord af et egennavn samt et navneord, sættes der bindestreg mellem de to dele (f.eks. OpenDocument-regneark).

På dansk skrives sammensatte navneord i ét ord. Det kan give lange ord og svært forståelige konstruktioner. Skriv derfor det sammensatte navneord i bestemt form omvendt. F.eks. ...klik så på fanebladet Side... i stedet for ...klik så på Side-fanebladet....

Linje staves med j, hvilket også forbedrer læsevenligheden.

Vedtagne konventioner

OK oversættes til OK fremfor O.k., som er anbefalingen fra Retskrivningsordbogen. OK er et så kort og distinkt ord, at ordets form instinktivt kan genkendes på tværs af engelsk og dansk, når vi møder det som knaptekst i Mac/PC-programmer, på fjernbetjeningen, på mobiltelefonen og på andre software/hardware-baserede brugergrænseflader. OK er blevet et ikon - ikke en tekst, hvor vi først skal læse bogstaverne hver for sig og dernæst danne et meningsfyldt ord. I skriftsprogets hele sætninger egner o.k. sig godt. Men som ikon på en brugergrænseflade vil O.k. bryde genkendeligheden fra andre OK-knapper i vores dagligdag og dermed distancere brugeren unødigt fra programmet.

You oversættes til du/dig fremfor man for at gøre oversættelsen nærværende for brugeren.

Start/End of ... oversættes til hhv. begyndelsen af og slutningen af fremfor starten af og enden af.

Dobbeltklik, venstreklik, langklik og højreklik etc. skrives i et ord uden bindestreg baseret på, at dobbeltklik skrives med et ord.

Vi skriver altid internet med småt.

Vi bruger i tekststrenge altid og fremfor specialtegnet &.

I tilfælde hvor det kan være både ental og flertal, kan flertalsendelsen skrives i parentes: f.eks. Vælg celle(r). Når der kan være tale om både ental og flertal samtidig med, at kendeordet skifter, alt efter, om det er flertal eller ental (f.eks. den/de valgte tabel(ler)), skrives af hensyn til læsevenligheden de valgte tabeller, da det oftest er underforstået, at man også kan bruge funktionen på kun ét objekt.

Generelt undgår vi brug af forkortelser, da ikke alle har lige let ved at læse og forstå forkortelser intuitivt.

Latest oversættes til seneste.

Tekniske begreber

Tekniske engelske forklaringer (f.eks. Comma Separated Values) på forkortelser (f.eks. CSV) kan oversættes, men i såfald skal den engelske forklaring inkluderes, for at forkortelsen giver mening (f.eks. kommaseparerede værdier (Comma Separated Values - CSV)).

Begreber som JOIN, INNER, OUTER (databaser) og NULL oversættes ikke. De er oftest skrevet udelukkende med store bogstaver.

Tastenavne

Tastenavne bevares på engelsk, hvis navnet også er det, der oftest står på tasten. Hvis der oftest ikke står noget på tasten, oversættes det til dansk.

Navneord

Engelsk begreb Dansk oversættelse Bemærkning
3D object3D-objekt28/3 2005
add-intilføjelsesfunktion8/5 2005
add-ontilføjelsesprogram8/5 2005
arraymatrix28/3 2005
arrow keypiletast29/3 2005
AutoCorrectAutokorrektur21/8 2005: bemærk lille k. AutoWhatever oversættes til Autohvadsomhelst, da vi på dansk er vant til sammensatte navneord i modsætning til på engelsk.
available hard disk spaceledig plads på harddisken31/8 2003
borderkant31/3 2005
boundarygrænse5/5 2005
boxfelt (oftest), boks (sjældent)5/5 2005
captionbilledtekst (oftest), etiket (sjældent)28/3 2005
communityfællesskab31/8 2003: der findes ikke et rigtigt godt ord for "community" på dansk - "fællesskab" er det tætteste, men det har i Danmark en politisk konnation i retning af venstrefløjsretorik, som "community" ikke har på engelsk. Uanset politisk observans skal ordet fællesskab, derfor anvendes varsomt. Overvej om "community" kan erstattes med "os", eller om sætningen kan omskrives lidt. /STP
columnkolonne (regneark og tabeller), spalte (tekstbehandling) og søjle (diagrammer)29/8 2003
combo boxkombinationsfelt21/8 2005
controlkontrolelement29/8 2003
DataPilotDatapilot21/8 2005: bemærk lille p.
Error Report Toolfejlrapporteringsværktøj
envelopekonvolut28/3 2005
frameramme31/3 2005
group boxgruppefelt31/8 2003
guidehjælpelinje21/5 2005
handlehåndtag21/5 2005
iconikon (et ikon)28/3 2005
JOIN, AND, OR, NULLJOIN, AND, OR, NULL28/8 2003: Der er tale om databaseudtryk. Ord der kun er skrevet i versaler er oftest tekniske betegnelser, der ikke bør oversættes.
known limitationskendte begrænsninger31/8 2003
labeletiket28/3 2005: Bemærk ikke etikette
layoutlayout28/3 2005: Layout bruges også i flertalsformen flere layout.
linelinje, streg, kurve10/8 2007: I regneark og diagrammer oversættes line oftest til kurve
linkkæde (oftest), hyperlink (sjældent)28/3 2005: Er det et hyperlink, skal det oversættes til det fulde ord Hyperlink. I praksis kan det være svært at skelne, så vær opmærksom.
Linux Users GroupsLinux-brugergrupper31/8 2003
list boxrulleliste22/8 2005
more informationyderligere information31/8 2003: For yderligere information... etc.
notenote (oftest), kommentar (sjældent)28/3 2003: For at undgå forveksling med fodnoter og slutnoter oversættes menupunktet i Writer og Calc til Indsæt - Kommentar.
numbertal (oftest), nummer (sjældent)28/3 2005: Indgår det i et sammensat navnord kan number oversættes til nummer (f.eks. kapitelnummer). Vær opmærksom på, at number også kan stå alene med underforstået betydning af side-/linje-/kapitelnummer etc.
numbering/bulletspunktopstilling28/8 2005: Punktopstilling dækker både lister, der er nummereret (numbering), eller med punkttegn (bullets).
option buttonalternativknap13/6 2004
optionsindstillinger31/8 2003: menupunkt
patchprogramrettelse31/8 2003
pixelbilledpunkt30/3 2005
program crashprogramnedbrud31/8 2003
QuickstarterHurtig start31/8 2003
radio buttonalternativknap13/6 2004
ReadMeReadmeEn Readme med dansk indhold genereres under buildprocessen
referencereference (oftest), henvisning (tekstbehandling)28/3 2005
sectionsektion29/8 2003
shapefigur (oftest), form (sjældent og kun hvis figur ikke kan bruges)28/8 2005
sliderskydeknap29/8 2005
styletypografi10/4 2005: Der er dog meget få ikke nævneværdige undtagelser
tagmærke (tag)28/3 2005: F.eks. HTML-mærke (tag).
the OpenOffice.org CommunityFællesskabet bag OpenOffice.org31/8 2003
toolsfunktioner31/8 2003: menupunkt
variablevariabel (flere variable)28/3 2005: Bruges i matematisk (formler) og programmeringsøjemed (makroer), og indenfor disse fagområder foretrækkes flere variable fremfor flere variabler.
wizardguide28/3 2005

Udsagnsord

Afkrydsningsfelter (dvs. checkboxes) henholdsvis markeres (engelsk check) og ryddes (engelsk clear).

Matematiske / programmerings / statistiske funktioner returnerer noget. Fx Calc-funktionen returnerer x.

Engelsk begreb Dansk oversættelse Bemærkning
addtilføje, addere (matematisk)28/3 2005
applyanvende (oftest), tildele (sjældent)28/3 2005
changeændre, skifte28/3 2005: Brug ikke bydeformen ændr, da det "skær i øjnene".
definedefinere, angive28/3 2005: Definere kan bruges mere hårdt og teknisk og angive mere blødt.
determinebestemme28/3 2005
dockfastgøre28/3 2005: Dockable oversættes fortrinsvist til "kan fastgøres".
findsøg (oftest), find (sjældent)21/8 2005
getting involveddeltag31/8 2003
hideskjule21/5 2005
linksammenkæde, referere10/4 2005
modifyændre, modificere28/3 2005: Ændre bruges medmindre det står som bydeform jf. ovenstående. I bydeform bruges Modificer.
moveflytte28/3 2005
run/executeudføre30/3 2005: Er synonymer. Programmer kører, men i bydefom for makroer og SQL-forespørgsler bruges udelukkende Udfør.
selectvælge, markere28/3 2005: Select oversættes oftest til vælg men kan også oversættes til marker, hvis der er tale om at markere tekst, tabeller og lign. , markering af et synligt objekt på en tegning eller markeringen af et afkrydsningsfelt.
setsætte, indstille28/3 2005
shiftrykke28/3 2005
typeskrive28/3 2005
undockfrigøre28/3 2005: Dockable oversættes fortrinsvist til "kan fastgøres".

Værktøj til oversættelse af brugergrænsefladen og hjælpetekster

Princippet i værktøjet på www.things.dk/webtranslation/ er, at du sætter et kryds i afkrydsningsfeltet "save?", hvis du kan godkende en oversættelse. Når du indtaster eller retter en oversættelse krydses afkrydsningsfeltet automatisk af. Når du trykker på "Save marked changes", gemmes kun de ændringer, hvor afkrydsningsfeltet er krydset af.

Alle ændringer registreres automatisk i log-feltet. Når en oversættelse er godkendt uden ændringer, vil strengens id-nummer være på en grøn baggrund. Gul baggrund markerer, at strengen endnu ikke er endelig godkendt. Hvis man ændrer en godkendt oversættelse, skal den godkendes påny. Godkendelse af en ændret oversættelse skal ske af en anden person end oversætteren for derved at sikre kvaliteten.

"Fuzzy" kan bruges til at markere oversættelser, som man mener kan være tvivlsom, men som man samtidig ikke selv har et sikkert bud på (f.eks. ved tekniske fagområder som Basic og regnearksfunktioner). Husk at fjerne "Fuzzy"-markeringen, hvis oversættelsen er sikker.

Tekst inde i XML-mærker (tags) afgrænses af < og >, og skal ikke oversættes. Fx skal <variable id="aktverknuepf"> ikke oversættes.

Ved at klikke på 'Find random unapproved helpfile' kan du nemt finde frem til en hjælpefil, der mangler at blive kvalitetssikret.

Husk også at du kan søge på kryds og tværs og dermed se, hvordan en given tekst oversættes andre steder. Du kan også vælge, hvorvidt du vil søge i tekst til brugergrænsefladen (GUI) og/eller hjælpefilerne (helpcontent).

Tekst, der refererer til engelsk tekst i et skærmbillede i hjælpefilerne, skal endnu IKKE oversættes, da det endnu er uvist, om vi også har mulighed for at indsætte dansk grafik i hjælpefilerne. Skriv ordret "dansk grafik?" i kommentarfeltet, så vi kan finde dem frem, hvis det bliver aktuelt.

Hvis I har mistanke om, at den engelske tekst er fejlagtig eller kan præciseres, så skriv i kommentarfeltet "Bad english string:" (ordret) efterfulgt af en forklaring på engelsk. Så kan vi trække de strenge ud fra databasen og indsende dem samlet til det internationale projekt.

Spørgsmål, forslag og fejlmeldinger til værktøjet skal stilles på e-postlisten dansk@da.openoffice.org, så alle kan få glæde af svaret.

Referencer

Opdateret 2. november 2007

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.