Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.6 released


ད་ག་འཆར་ག་་བ་་ག

གཤམ་་ད་ག་འཆར་ག་་བ་ག་མ་དང་འགན་ས་་ག་ན། གལ་་ང་་་བ་གས་་འདངས་སར་བསམ་འཆར་དང་ན་ལ་གསར་བ་ད་ན་dev@bo.openoffice.orgལ་འན་ག་བར་ག་ལ་ང་ས་ང་རང་ས་་ག་ས་ད་་བསམ་དང་ན་ད་ས་ན།

འགན་འ། ས་་གས་མཁན།
Openoffice.org ད་ག་ས་ལ་ལ་ལ་འཆར་འད་དང་ས་བར་ད་མཁན། Yang Chengfu
Zhu Feng
ག་བར་་་བ་མཁན། Jia Yanmin
Zhu Feng
Openoffice.org མན་ས་པར་ས་ག་བར། Jia Yanmin
Openoffice.org ད་ག་དཀའ་གནད་་་་དག་ལ་དང་ཐག་གད་ད་བ། Jia Yanmin
Zhu Feng
Meng Fanqiang
Hong Jinling


 

 

 
OpenOffice.org
་ད།
ས་པ་ག་།
འལ་གགས་ད་པ།
OpenOfficeལ་འལ་གགས
OpenOfficeད་ག་ལ་འལ་གགས།
འཆར་གར་གས་པ།
ད་ག་་འཆར་གར་གས་པ།
ད་ག་་འཆར་ག་་བ་་ག
ན་་ར་བ།
འལ་གགས་ད་ས།
བ་ང་འབར་།

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.